Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Konsultacje społeczne z przedsiębiorcami

W dniu 24 października br. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami w ramach trwających konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 (SRWŁ) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Spotkanie otworzył Pan Marszałek Witold Stępień podkreślając w swoim wystąpieniu, że rozwój regionu zależy głownie od jakości kapitału ludzkiego, kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych i społecznych w regionie. Wskazując na dominującą rolę małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze gospodarczej regionu Pan Marszałek zaznaczył, że działania samorządu województwa sprzyjać będą wzmocnieniu powiązań sieciowych oraz środowiska przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie.

Podczas spotkania zaprezentowany został, przez Panią Ewę Paturalską-Nowak, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, projekt aktualizacji SRWŁ, uwzględniający wyniki wielu spotkań i konsultacji prowadzonych na wcześniejszym etapie tworzenia dokumentu przy szerokim udziale samorządów lokalnych, środowisk gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. W trakcie dyskusji, moderowanej przez Pana Artura Stelmacha, Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, podnoszono, między innymi, potrzebę stworzenia mechanizmów, które dostosowywać będą system edukacji na poziomie średnim i wyższym do potrzeb rynku, a także wzmocnią kształcenie zawodowe. Wskazywano też na podjęcie starań zmierzających do spójnego rozwoju regionu oraz wzmacniania sfery otoczenia biznesu. Pan prof. Tadeusz Markowski, Kierownik Zespołu Ekspertów Naukowych pracujących przy aktualizacji SRWŁ, zaznaczył, że prezentowany materiał wychodzi naprzeciw wyzwaniom rozwojowym jakie stoją przed województwem, czemu służyć ma cel nadrzędny Strategii, którym jest trwały i zrównoważony rozwój województwa oparty na optymalnym i efektywnym wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów rozwojowych regionu w zgodzie z uwarunkowaniami zewnętrznymi.

 

{backbutton}