Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt aktualizacji SRWŁ

W dniu 31 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1250/12 przyjął jednolity tekst projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.

W toku dalszych prac (zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu, a następnie odbędą się konsultacje społeczne projektu aktualizacji SRWŁ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


{backbutton}