Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

VI Posiedzenie Naukowej Rady Programowej

W dniu 19 czerwca 2012 r. odbyło się VI posiedzenie Naukowej Rady Programowej ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. W spotkaniu oprócz grona naukowców uczestniczyli: Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, Marcin Bugajski – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Artur Stelmach – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Ewa Paturalska-Nowak – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz członkowie Zespołu Ekspertów ds. aktualizacji SRWŁ.

Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Witold Stępień, który wspomniał o roli Strategii w systemie programowania Polityki Spójności UE na lata 2014-2020, wskazując, iż będzie ona stanowiła podstawę do opracowania przyszłego RPO dla województwa łódzkiego. Odniósł się także do prowadzonych roboczych konsultacji wstępnych założeń Strategii, zaznaczając, że większość ze zgłoszonych podczas wstępnych konsultacji uwag została rozpatrzona pozytywnie.

W dalszej części spotkania przedstawione zostały propozycje zapisów Strategii w następujących obszarach: podmioty realizujące Strategię i ich zadania, instrumenty finansowe i mechanizmy realizacji Strategii oraz system monitorowania Strategii.

W trakcie dyskusji członkowie NRP poruszali następujące tematy: uwzględnienie w zapisach Strategii roli Łodzi w kreowaniu rozwoju regionu, systemem zarządzania, w tym sposób monitorowania i dostosowywania zapisów Strategii do zachodzących zmian, problem identyfikacji regionu i jego marki oraz rozszerzenie listy podmiotów realizujących Strategię.

 

{backbutton}