Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

V Posiedzenie Naukowej Rady Programowej

W dniu 9 maja 2012 r. odbyło się V posiedzenie Naukowej Rady Programowej ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 W spotkaniu uczestniczyli także: Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Paturalska-Nowak – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Artur Stelmach – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz członkowie Zespołu Ekspertów ds. aktualizacji SRWŁ.

Marszałek otwierając spotkanie podkreślił, że wyznaczone w dokumencie kierunki rozwoju regionu w dużej mierze są wynikiem pracy szerokiego grona naukowców łódzkich uczelni, którzy swoją wiedzą i autorytetem gwarantują profesjonalne podejście do procesu planowania strategicznego.

Podczas spotkania zostało omówione drzewo celów Strategii oraz idea delimitacji obszarów funkcjonalnych w regionie wraz z celami rozwoju wyznaczonymi dla każdego z nich. Podsumowano także dotychczasowe działania, wskazując, że w toku prac nad aktualizacją Strategii przeprowadzono analizę SWOT, określono wizję i misję rozwoju regionu, cele rozwoju, strategiczne kierunki działań i działania. Wymienione wyżej elementy dokumentu jako założenia aktualizacji Strategii zostały także  zaprezentowane samorządowcom, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym podczas roboczych spotkań informacyjnych, które odbyły się na przełomie marca i kwietnia br. W trakcie dyskusji członkowie NRP poruszali kwestie związane z: wykluczeniem społecznym, znaczeniem „green economy” dla rozwoju regionu, identyfikacją wizualną dla obszarów funkcjonalnych, procesami stymulowania rozwoju inteligentnej gospodarki oraz kierunkami rozwoju sektora energetycznego.

 

 

{backbutton}