Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Spotkanie informacyjne z Radnymi Sejmiku Województwa Łódzkiego

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się spotkanie informacyjne z Radnymi Sejmiku Województwa Łódzkiego poświęcone przedstawieniu wstępnych założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego, zespołu ekspertów Uniwersytetu Łódzkiego współpracujący przy aktualizacji Strategii, Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Departamentu Polityki Regionalnej. Podczas spotkania zaprezentowano organizację procesu aktualizacji Strategii, a także projekt analizy SWOT, wizji, misji i drzewa celów aktualizowanego dokumentu.

W trakcie dyskusji poruszano tematy dotyczące obszarów funkcjonalnych, równomiernej redystrybucji środków stymulujących rozwój regionu oraz potrzebę zachęcania młodych osób do podejmowania kształcenia na poziomie wyższym na kierunkach, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy. Omawiano również rolniczy charakter regionu oraz możliwość rozwoju jego potencjału w tym obszarze. Pan Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, podsumowując spotkanie zauważył, że aktualizowana Strategia, wskazując zadania prorozwojowe, obejmuje nimi cały region tak by żadna część województwa nie była wykluczona. Zachęcił także Radnych do aktywnego włączenia się w dyskusję na temat kształtu aktualizowanego dokumentu.

 

Materiały do pobrania:


Organizacja procesu aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020” (~184KB)

Analiza SWOT, misja, wizja, drzewo celów, matryca celów, obszary funkcjonalne (prezentacja PowerPoint ~7MB)

Formularz zgłaszania uwag (~40KB)

 

{backbutton}