Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Łowicz strategicznym węzłem rozwoju

Miasto Łowicz było czternastym z kolei gospodarzem konferencji pn. Rola miast powiatowych – biegunów wzrostu w systemie osadniczym województwa łódzkiego. W dniu 29 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta spotkali się: Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Krzysztof Kaliński, Burmistrz Miasta Łowicza, Janusz Michalak, Starosta Łowicki, przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi i Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz władze gmin wchodzących w skład powiatu łowickiego. W konferencji uczestniczyli także przedsiębiorcy i przedstawiciele sektora pozarządowego.

Podczas prezentacji i w toku dyskusji wskazywano, iż współpraca samorządowców jest kluczowym czynnikiem warunkującym efektywne wykorzystanie wsparcia pochodzącego z funduszy europejskich. Podkreślano, że Łowicz z uwagi na swoje położenie pomiędzy aglomeracjami łódzką i warszawską odgrywa istotną rolę w równoważeniu systemu osadniczego i kształtowaniu spójności terytorialnej regionu. Prężna współpraca pomiędzy trzema największymi ośrodkami zlokalizowanymi w paśmie Łódź - Warszawa, tj. Łowiczem, Skierniewicami i Rawą Mazowiecką, może przyczynić się do rozwoju gospodarczego północno-wschodniej części województwa. Przedstawiciel Zarządu Województwa przekonywał, iż w kolejnej perspektywie finansowej UE należy zabiegać o dofinansowanie projektów wykorzystujących endogeniczne potencjały Łowicza i zapewniających trwałe źródło dochodów ludności.

Podczas prezentacji przedstawiciel Urzędu Miasta omówił najważniejsze atuty Łowicza: położenie w rejonie skrzyżowania dróg krajowych i planowanych autostrad, zaplecze dla produkcji rolniczej i przetwórstwa owocowo-warzywnego, ofertę inwestycyjną, turystyczną i edukacyjną, a także bogactwo imprez kulturalnych, w tym promujących łowicki folklor.

Spotkanie zakończyła dyskusja, podczas której wskazywano na nowe potencjały rozwojowe Łowicza.

 

{backbutton}