Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Zakończenie cyklu konferencji w Opocznie

Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego w dniu 31 sierpnia 2011 r. władze miasta Opoczna zorganizowały konferencję pn. Rola miast powiatowych – biegunów wzrostu w systemie osadniczym województwa łódzkiego. Tematem spotkania były kierunki rozwoju regionu opoczyńskiego w kontekście aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 oraz zbliżającej się kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

W spotkaniu udział wzięli: Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Ewa Paturalska-Nowak, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Michał Maćkiewicz, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, a także reprezentanci gmin i podmiotów społeczno-gospodarczych z powiatu opoczyńskiego.

Konferencję rozpoczął przedstawiciel Zarządu Województwa Łódzkiego, który przedstawił założenia nowego okresu programowania funduszy strukturalnych. Podkreślał konieczność wypracowania przez samorządowców wspólnego pomysłu na rozwój ich regionu, co z kolei powinno prowadzić do powstania kompleksowych projektów, możliwych do realizacji po 2013 r. Zapewnił ponadto, że w aktualizowanej strategii rozwoju województwa uwzględnione zostaną działania zapobiegające wykluczeniu peryferyjnych obszarów regionu z procesów rozwoju.

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego zaprezentowała analizy dotyczące potencjału gospodarczego powiatu opoczyńskiego oraz propozycje wzmocnienia tego regionu jako ośrodka przemysłowo–turystycznego. Wśród działań zaplanowanych do realizacji po 2013 roku znalazły się m.in.: budowa dróg ekspresowych oraz linii kolejowej dużych prędkości Warszawa - Łódź - Wrocław/Poznań z podłączeniem do Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie.

Spotkanie zakończyła dyskusja z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz lokalnych, w której poruszono następujące kwestie:

  • ograniczenia w zakresie prowadzenia inwestycji gospodarczych w gminach objętych obszarem Natura 2000,
  • inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej – atrakcyjne zagospodarowanie nieruchomości PKP, modernizacja dworca kolejowego i linii kolejowych, znaczenie przebiegu Centralnej Magistrali Kolejowej dla rozwoju miasta,
  • potrzeba współpracy samorządów w kontekście przygotowań do nowego okresu programowania.

Konferencja była ostatnim z cyklu spotkań poświęconych dyskusji na temat znaczenia biegunów wzrostu dla spójności i rozwoju regionu.

 

{backbutton}