Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Spotkanie samorządowców dotyczące planowania strategicznego

Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego w dniu 12 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odbyło się spotkanie konferencyjno-szkoleniowe pt. „Programowanie rozwoju lokalnego w jednostkach samorządu terytorialnego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miast, powiatów i gmin z regionu łódzkiego.

Konferencję rozpoczął Marszałek Witold Stępień, podsumowując dotychczasowy przebieg prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. Marszałek podkreślał konieczność wypracowania przez samorządowców wspólnego pomysłu na rozwój regionu, co z kolei powinno prowadzić do powstania kompleksowych projektów, możliwych do realizacji w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE.

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi podsumowała trwający od maja do sierpnia br. cykl spotkań pn. „Rola miast powiatowych – biegunów wzrostu w systemie osadniczym województwa łódzkiego”. Przedstawiła także wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród ośrodków miejskich regionu, służącego identyfikacji silnych i słabych stron samorządów.

W spotkaniu udział wzięli także prelegenci z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski oraz dr Aleksandra Nowakowska, aktywnie uczestniczący w pracach nad aktualizacją wojewódzkiej strategii rozwoju. Prof. Markowski przybliżył aspekty zintegrowanego planowania polityki rozwoju z uwzględnieniem uwarunkowań nowej perspektywy finansowej. Z kolei dr Nowakowska omówiła nowe determinanty i wyzwania metodologiczne związane z budowaniem strategii rozwoju gminy.

Spotkanie podsumował Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, podkreślając potrzebę współpracy gmin w zakresie przygotowania zintegrowanych projektów, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru. Projekty przygotowywane z myślą o kolejnym okresie programowania powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie lokalnych dokumentach strategicznych i planistycznych. Jednocześnie istotna będzie koncentracja zasobów na działaniach priorytetowych, czyli takich, które wykorzystują endogeniczne potencjały obszaru dla kształtowania trwałych podstaw rozwoju.

Tadeusz Markowski - Teoretyczne podstawy polityki rozwoju (~ 1,4MB)

Tadeusz Markowski - Terytorialny wymiar zintegrowanej polityki rozwoju (~ 230KB)

Bieguny wzrostu - podsumowanie (~ 9,5MB)

 

{backbutton}