Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Posiedzenie Naukowej Rady Programowej 19.10.2011r.

W dniu 19 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi po raz kolejny zebrali się członkowie Naukowej Rady Programowej ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli także Marcin Bugajski - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Ewa Paturalska-Nowak – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi,  Małgorzata Zakrzewska – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej oraz członkowie zespołu roboczego ds. aktualizacji SRWŁ. Przedmiotem dyskusji była analiza SWOT dla regionu oraz kierunki działań zidentyfikowane na podstawie tej analizy.

Prof. Tadeusz Markowski przybliżył metodologię opracowania analizy SWOT, której podstawę stanowiły diagnoza stanu województwa opracowana w BPPWŁ oraz ekspertyzy diagnostyczne przygotowane przez członków NRP. Analiza SWOT podzielona została na cztery obszary tematyczne odnoszące się do: gospodarki, spójności społecznej, spójności terytorialnej oraz sprawności zarządzania. Uwagi zgłaszane przez uczestników spotkania dotyczyły m. in.: rozwoju szkolnictwa wyższego, wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionu, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, rozwoju usług medycznych, potencjału Portu Lotniczego im. W. Reymonta oraz jakości kapitału społecznego. Następnie prof. Markowski zaprezentował listę kierunków działań, które w dalszym etapie prac nad aktualizacją strategii rozpisane zostaną na konkretne zadania.

Na zakończenie spotkania uzgodniono, iż kolejne posiedzenie NRP poświęcone będzie omówieniu propozycji obszarów funkcjonalnych wyznaczonych w ramach SRWŁ.

 

{backbutton}