Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Naukowcy dyskutowali o strategii rozwoju regionu

Kolejne posiedzenie Naukowej Rady Programowej ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego odbyło się w dniu 1 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W spotkaniu uczestniczyli także: Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego, Marcin Bugajski - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Ewa Paturalska-Nowak – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Artur Stelmach – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz członkowie zespołu roboczego ds. aktualizacji SRWŁ.

Przedmiotem spotkania było przyjęcie analizy SWOT wynikającej z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz prezentacja ekspertyzy naukowej dotyczącej możliwości rozwoju specjalizacji regionalnych.

Prof. Anna Rogut omówiła przygotowaną we współpracy z prof. Bogdanem Piaseckim Analizę możliwości rozwoju specjalizacji regionalnych z uwzględnieniem innowacyjnego potencjału sfery badawczo-rozwojowej. Prof. Rogut podkreślała potrzebę wspierania działań zmierzających do znalezienia takich nisz technologicznych, w których region może osiągnąć rolę lidera innowacji. Jednocześnie należy podjąć próbę identyfikacji sektorów, które mają potencjał do absorbcji technologii rozwijanych przez innych liderów innowacji.

Spotkanie zakończyło wystąpienie prof. Tadeusza Markowskiego, który zaprezentował drzewo celów strategii zaktualizowane w oparciu o uwagi zgłoszone na wcześniejszych etapach prac nad dokumentem. Wypracowana koncepcja będzie punktem wyjścia do konsultacji założeń Strategii z jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem przedsiębiorców i organizacjami pozarządowymi.

 

{backbutton}