Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Przedsiębiorcy z regionu łódzkiego dyskutowali nad założeniami aktualizacji SRWŁ

Przedsiębiorcy to kolejna po przedstawicielach samorządów grupa interesariuszy włączona w proces uspołecznienia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. W dniu 30 marca 2012 r. przedstawiciele izb gospodarczych, agencji, klastrów, związków pracodawców oraz właściciele przedsiębiorstw z różnych branż gospodarczych zebrali się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, aby dyskutować nad wstępnymi założeniami dokumentu.

Gospodarzami spotkania byli: Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Artur Stelmach – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej. Propozycję wizji i misji rozwoju oraz drzewa celów strategii przedstawił prof. Tadeusz Markowski, który kieruje pracami Zespołu Ekspertów ds. aktualizacji SRWŁ. Przedsiębiorczość to właściwie najsilniejszy akcent aktualizowanej strategii – zauważył Marszałek Stępień. Podkreślał, że działania związane ze wzmacnianiem kapitału ludzkiego, poprawą jakości życia oraz unowocześnieniem infrastruktury, umożliwiającej przepływ towarów i siły roboczej, a także sprawna administracja i przejrzystość zarządzania, pośrednio przyczyniają się do rozwoju sektora przedsiębiorczości.Uczestnicy spotkania poproszeni zostali o zgłaszanie uwag do zaprezentowanego materiału. Informacje na temat konsultacji znajdują się w zakładce poświęconej aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.

 

{backbutton}