Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180. poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), art. 6 oraz art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712, Nr 157, poz. 1241), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, 1015, Nr 178, poz. 1060, z 2012 r. Nr 460, Nr 472) oraz Uchwały nr XII/192/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na 2007-2020, zmienionej Uchwałą Nr XIX/338/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2011 r. i Uchwałą nr XXIV/459/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podaje do publicznej wiadomości

 

projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Konsultacje odbędą się od 29 września do 5 listopada 2012 roku.


Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronach internetowych: www.strategia.lodzkie.pl, www.bip.lodzkie.pl (w zakładce Ogłoszenia, Komunikaty/ogłoszenia), www.bppwl.lodzkie.pl oraz wyłożony do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, pok. 1502.

Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłaszania uwag dostępny na stronie www.strategia.lodzkie.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub ustnie do protokołu w Departamencie Polityki Regionalnej pok. 1502.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

Uwagi i wnioski zgłoszone po 5 listopada 2012 r. nie będą rozpatrywane.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego