Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji SRWŁ w podregionie północnym

W dniu 1 października 2012 r. w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu odbyły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020” (SRWŁ) dla Podregionu Północnego.

Wzięli w nich udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: łowickiego, łęczyckiego, rawskiego, skierniewickiego oraz kutnowskiego, a także Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, organizacji pozarządowych i społecznych oraz przedsiębiorcy. Urząd Marszałkowski w Łodzi reprezentowany był przez Pana Artura Stelmacha – Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej oraz Panią Ewę Paturalską-Nowak – Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Program spotkania obejmował przedstawienie w formie prezentacji multimedialnych zagadnień związanych z  aktualizacją SRWŁ oraz prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji SRWŁ. Przewidziano również czas na zadawanie pytań oraz wnoszenie uwag.

 

{backbutton}