Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Dyskusja o Strategii z sektorem pozarządowym

Działania na rzecz budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego są ważnym elementem konsultowanego dokumentu – podkreślił Marszałek Witold Stępień na spotkaniu z przedstawicielami sektora NGO, poświęconemu dyskusji nt. projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.

W zbliżającym się okresie programowania funduszy europejskich istotne będzie wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń związanych z rozwojem kapitału społecznego na obszarach wiejskich, w szczególności doświadczeń związanych z tworzeniem lokalnych grup działania i realizacją projektów przygotowanych przez te grupy dodał Marszałek.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy spotkali się z autorami projektu aktualizacji Strategii 22 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, pozytywnie ocenili opracowany dokument. Wnioskowali o doprecyzowanie niektórych jego zapisów oraz większe zaakcentowanie potrzeby współpracy administracji samorządowej z sektorem NGO, w szczególności w takich obszarach jak zdrowie, edukacja, kultura i promocja marki województwa. Wskazywano, iż zasadnym jest silniejsze włączenie mieszkańców regionu w proces nie tylko konsultacji, ale także realizacji i monitorowania Strategii.

 

{backbutton}