Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji SRWŁ w podregionie centralnym

W dniu 12 października 2012 r. w Strykowie odbyło się spotkanie konsultacyjne w podregionie centralnym zorganizowane w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu podregionu.

Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja dotycząca projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020” (SRWŁ) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W trakcie dyskusji podkreślano znaczenie opracowania diagnozy strategicznej dla trafnego wyznaczenia kierunków rozwoju. W kontekście Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (dalej: ŁOM) wskazano, iż zasadniczą kwestią dla jego rozwoju może okazać się sposób zarządzania funduszami unijnymi, które zostaną przeznaczone na wspieranie potencjałów obszarów metropolitalnych miast wojewódzkich. Wyrażono opinię, iż dzięki wdrażaniu koncepcji ŁOM możliwym stanie się podjęcie intensywnej współpracy, opartej na zasadzie partnerstwa, pomiędzy JST wchodzącymi w jego skład. Omawiano także kwestie dotyczące współpracy w ramach bipola łódzko-mazowieckiego wskazując na potencjalne obszary kooperacji: specjalistyczne działy rolnictwa, klaster medyczny, transport w powiązaniu z logistyką, łódzko-warszawski rynek pracy oraz współpraca obszarów metropolitalnych obu miast wojewódzkich. Podkreślono konieczność zapewnienia spójności pomiędzy strategią dla Łodzi, jako stolicy województwa, a SRWŁ.

 

{backbutton}