Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

W dniu 3 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałą Nr 1934/12 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji  Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje prowadzone były w dniach od 29 września do 5 listopada 2012 r. Przez cały czas trwania konsultacji projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny był na stronach internetowych: strategia.lodzkie.pl, bip.lodzkie.pl, bppwl.lodzkie.pl oraz wyłożony był do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach społecznych opublikowane zostało w prasie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego.

Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można było zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłaszania uwag dostępny na stronie strategia.lodzkie.pl oraz pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględnia wszystkie uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie trwania konsultacji zgodnie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wszystkie uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostały rozpatrzone i zostaną, zgodnie z oceną, wykorzystane do dalszych prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych

Uchwała ZWŁ przyjmująca sprawozdanie


{backbutton}