Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

Ewaluacja ex-ante projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020

Badanie ewaluacyjne miało na celu dokonanie kompleksowej oceny projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 pozwalając na sformułowanie uwag i rekomendacji służących podniesieniu jakości merytorycznej oraz formalnej dokumentu. Badanie zostało wykonane przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w oparciu o wersję Strategii z lipca 2012 r.


Tekst badania:

Ewaluacja ex-ante projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020