Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

VII Posiedzenie Naukowej Rady Programowej

W dniu 16 stycznia 2013 r. odbyło się VII posiedzenie Naukowej Rady Programowej ds. aktualizacji Strategii. W spotkaniu poza członkami Rady uczestniczyli także Pan Marcin Bugajski – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, członkowie Zespołu Ekspertów pracujący przy Strategii pod kierownictwem prof. Tadeusza Markowskiego oraz przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (BPPWŁ) i Departamentu Polityki Regionalnej (DPR).

Pan Marszałek Bugajski w imieniu swoim i wszystkich członków Zarządu Województwa Łódzkiego, podziękował członkom Rady, którzy zebrali się po raz ostatni przed uchwaleniem Strategii przez Sejmik Województwa Łódzkiego, za zaangażowanie i merytoryczny wkład, który przyczynił się do stworzenia nowoczesnego i odpowiadającego na wyzwania rozwojowe regionu dokumentu. Poinformował także przybyłych na spotkanie o zakończeniu procesu konsultacji społecznych Strategii wskazując jednocześnie, że zgłaszane uwagi w większości miały charakter czysto porządkujący. Wskazał również, że w kontekście pojawiających się dokumentów dotyczących nowego okresu programowania, jak choćby dyskutowanego ostatnio Kontraktu Terytorialnego, Strategia wpisuje się w nie idealnie, co pozwoli m. in. w pełni skonsumować  środki z EFRR i EFS w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Pani Ewa Paturalska-Nowak, dyrektor BPPWŁ, poinformowała zebranych, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, podczas posiedzenia na którym był omawiany dokument, oceniła Strategię jako jedną z lepszych w kraju.

Pan prof. Tadeusz Markowski prezentując założenia Strategii wskazał m. in., że powstawała ona w nurcie szerokiej partycypacji różnych zainteresowanych nią podmiotów, co pozwoliło na zrównoważone rozłożenie akcentów prorozwojowych w dokumencie. Podkreślił także, że rozpoczynając prace nad Strategią, nie można się było odnosić do dokumentów krajowych, gdyż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie do końca wiedziało w jakim kierunku przygotowywać dokumenty dla perspektywy finansowej 2014-2020. Wskazał, również, że w wielu przypadkach doświadczenia wypracowane na gruncie opracowywania Strategii były przekazywane do MRR i kształtowały pośrednio pewne kierunki działania. Dzięki temu udało się osiągnąć dość wysoką zgodność dokumentów regionalnych z krajowymi, czego najbardziej znaczącym przykładem są chociażby Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Po zakończeniu przez prof. Markowskiego prezentacji, projekt Strategii poddano pod głosowanie Rady, która zaakceptowała go jednomyślnie.  Na zakończenie spotkania Pani prof. Zofia Wysokińska, Przewodnicząca Naukowej Rady Programowej, wyraziła uznanie, wskazując, że po raz pierwszy w pacach nad Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego w tak szerokim stopniu wykorzystano potencjał i dorobek łódzkiego środowiska naukowego.

 

{backbutton}