Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Potencjalne przedsięwzięcia rozwojowe zgłoszone do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020

Lista zawiera potencjalne przedsięwzięcia rozwojowe o minimalnej wartości 20 mln zł w przypadku projektów inwestycyjnych  oraz  0,5 mln zł w przypadku projektów nieinwestycyjnych, nadesłane do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

 

Propozycje przedsięwzięć rozwojowych zostały przeanalizowane w zakresie realizacji i wpisywania się w cele i kierunki  rozwoju Województwa Łódzkiego, wynikające z dokumentów krajowych i regionalnych, pod kątem:

  • zgodności z polityką horyzontalną zaktualizowanej SRWŁ 2020
  • zgodności ze strategicznymi kierunkami działań zaktualizowanej SRWŁ 2020
  • wpływu na realizację głównych wyzwań rozwojowych zidentyfikowanych w zaktualizowanej SRWŁ 2020
  • zgodności z co najmniej jednym obszarem wsparcia:  innowacyjność i przedsiębiorczość, transport, środowisko, energetyka, wykluczenie społeczne ( w tym rewitalizacja), zdrowie, edukacja i rynek pracy, kultura, społeczeństwo informacyjne
  • zgodności z polityką rządową tj. Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020 oraz Długookresową Strategią Rozwoju Kraju Polska 2030.

Informacji na temat potencjalnych przedsięwzięć rozwojowych udziela Referat Perspektywy finansowej UE 2014-2020 w Departamencie Polityki Regionalnej pod numerami tel. 42/ 663 30 38 lub 663 30 99.

 

Załącznik:

Potencjalne przedsięwzięcia rozwojowe zgłoszone do SRWŁ 2020 (stan na dzień 26.07. 2013).