Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

Kontrakt Terytorialny

     Kontrakt Terytorialny to umowa pomiędzy Radą Ministrów a zarządem województwa, określająca cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa, sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie, opracowywanych przez zarząd województwa programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności. Jako dokument strategiczny jest jednym z narzędzi realizacji celów rozwojowych wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego podlegał negocjacjom, a następnie jego wynegocjowany i uzgodniony kształt został zatwierdzony przez Radę Ministrów i Zarząd Województwa Łódzkiego w drodze stosowanych uchwał.

     W dniu 12 listopada 2014 r. Rada Ministrów zatwierdziła wynegocjowany przez strony kształt Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego. Natomiast w dniu 14 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr 1443/14 w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w wynegocjowanym kształcie, co otworzyło drogę do podpisania umowy przez przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Zarząd Województwa Łódzkiego.

     W związku z przyjęciem programów operacyjnych przez Komisję Europejską, Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego został zaktualizowany o zapisy odnoszące się do zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W dniu 15 lipca 2015 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę Nr 768/15 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz udzielenia upoważnienia. Dokument został podpisany w dniu 29 lipca 2015 r.

     W 2017 r. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego został zaktualizowany w związku z uzupełnieniem art. 6 ust. 1 o ogólne przedsięwzięcia z dziedziny kultury oraz energetyki, a także postulatów zawartych w Stanowisku Rządu RP dotyczącym zmian w kontraktach terytorialnych dla 16 województw. Aneks nr 2 do Kontrataku Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego został podpisany w Ministerstwie Rozwoju w dniu 30 maja 2017 r. Wprowadzone w dokumencie zmiany dotyczyły:

1.      uzupełnienia art. 6 ust. 1 o ogólne przedsięwzięcia:

·  „Wsparcie obszaru kultury w województwie łódzkim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących  rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego”,

·  „Rozwój klastrów energii w województwie łódzkim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym”,

·  „Działania wspierające zorganizowanie w Łodzi Międzynarodowej Wystawy EXPO”,

2.      aktualizacji zapisów dotyczących przedsięwzięć ujętych w art. 6 ust. 2 w zakresie nazw, właściwości stron, źródeł finansowania i warunków realizacji,

3.      postulatów zawartych w Stanowisku Rządu RP dotyczącym zmian w kontraktach terytorialnych dla 16 województw oraz w Stanowisku Negocjacyjnym Województwa Łódzkiego przyjętym uchwałą Nr 150/17 ZWŁ z dnia 10 lutego 2017 r.:

·  zmiana formuły załącznika 1b do KT oraz trybu i sposobu jego uzgadniania – ograniczenie konieczności uzgadniania fisz projektowych przedsięwzięć priorytetowych,

·  realokacja środków budżetu państwa między kwotą dedykowaną działaniom rewitalizacyjnym, kwotą na projekty inne niż rewitalizacyjne oraz kwotą stanowiącą uzupełnienie dla środków EFS,

·  przeliczenie kwot z EUR na PLN w odniesieniu do kwot środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFRR i EFS (art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4),

·  umożliwienie wykorzystania środków z budżetu państwa na realizację projektów
w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis.

     Wraz z podpisaniem Aneksu nr 2 do KT, przyjęty także został załącznik 1b do KT, zawierający listę projektów wynikających z przedsięwzięcia pn. „Wsparcie obszaru kultury w województwie łódzkim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego”, które zostały wyłonione w ramach dodatkowego naboru Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do VIII Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 

1.       Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego

2.       Lista 38 dodatkowych przedsięwzięć

3.       Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego

4.       Załącznik nr 5b do Kontraktu Terytorialnego - aktualizacjia

5.       Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego

6.       Załącznik nr 1b do Kontraktu Terytorialnego