Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Krajowe dokumenty strategiczne

Podstawą aktualnie obowiązującego systemu zarządzania rozwojem kraju jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Do głównych dokumentów strategicznych, w oparciu o które prowadzona jest polityka rozwoju, należą:

SOR określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. W Strategii wyszczególniono następujące cele:

Realizacji celów rozwojowych, zawartych w strategii średniookresowej służy 9 strategii sektorowych, do których należą:

 1. Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej
  z 16 lipca 2019 r.
 2. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 z 17 września 2019 r.
 3. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku z 24 września 2019 r.
 4. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 z 15 października 2019 r.
 5. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” z 15 stycznia 2013 r.
 6. Strategia Sprawne Państwo 2020 z 12 lutego 2013 r.
 7. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 z 26 marca 2013 r.
 8. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022 z 9 kwietnia 2013 r.
 9. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego z 18 czerwca 2013 r.

Ponadto:

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 z 13 grudnia 2011 r., która jest najważniejszym długookresowym, krajowym dokumentem strategicznym, dotyczącym zagospodarowania przestrzennego. Dokument został opracowany na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku, jednocześnie wpisując się w system zarządzania rozwojem Polski.

Nowy system zarządzania rozwojem Polski

Konsekwencją przyjęcia przez Radę Ministrów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” stała się konieczność przebudowy systemu zarządzania rozwojem kraju – dokumentem nakreślającym jego zarys jest „System zarządzania rozwojem Polski” z 29 października 2018 r. Zgodnie z jego założeniami, trzonem nowego systemu zarządzania rozwojem mają stać się wzajemnie powiązane dokumenty:

na szczeblu krajowym

 • koncepcja rozwoju kraju, która ma zastąpić długookresową strategię rozwoju kraju
 • zintegrowana strategia rozwoju kraju – dokument średniookresowy, obecnie tę rolę pełni Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
 • horyzontalne zintegrowane strategie rozwoju – dokumenty średniookresowe. Obecnie ministerstwa pracują nad: Strategią Produktywności, Strategią rozwoju kapitału ludzkiego, Strategią rozwoju kapitału społecznego, Strategią Sprawne Państwo, Polityką energetyczną Polski).

na szczeblu regionalnym

 • zintegrowana strategia rozwoju województwa – dokument średniookresowy

na szczeblu lokalnym

 • zintegrowana strategia rozwoju lokalnego (studium rozwoju gminy) – dokument średniookresowy

Skontaktuj się 

Nowe pole

12 + 1 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl