Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie zostały zawarte w ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 11.12.2019 r. The European Green Deal, czyli Europejskim Zielonym Ładzie. Zawarty w dokumencie pakiet działań obejmuje wszystkie sektory gospodarki, w szczególności energetykę, a zawarte w nim propozycje dotyczą m.in. czystej energii, zrównoważonego przemysłu i termomodernizacji.

Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jako jednego z 3 filarów w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Celem nowego instrumentu, będącego częścią Polityki Spójności jest pomoc regionom najbardziej dotkniętym transformacją energetyczną, na którą w latach 2021-2027 zarezerwowano 10 mld euro (Polska ma otrzymać 3,5 mld euro).

Regiony mogą uzyskać dostęp do FST tylko wtedy, gdy posiadają zatwierdzony Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. Jego celem jest przedstawienie zarysu procesu transformacji regionu węglowego w kierunku przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.

 

  1. Projekt rozporządzenia dot. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
  2. Załącznik do projektu rozporządzenia dot. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Więcej

Wnioski z konsultacji społecznych oraz ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 były głównymi tematami posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego, które odbyło się 28 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim WŁ.

W imieniu przewodniczącego Forum, Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, spotkanie otworzył Wicemarszałek Piotr Adamczyk, który witając uczestników wskazał na wysoką rangę Strategii w prowadzeniu polityki rozwoju województwa.

Samorząd regionalny reprezentowali także Robert Baryła i Zbigniew Ziemba, Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego i Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

Podczas spotkania zapoznano się z ewaluacją ex-ante projektu Strategii, którą omówił  dr Adam Płoszaj –  przedstawiciel wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie dokumentu ewaluacyjnego. Wynikiem badania ewaluacyjnego jest pozytywna ocena projektu Strategii. Uznano, że dokument oparty jest na szczegółowej i rzetelnej diagnozie a wyznaczone cele i kierunki działań są trafne i tworzą spójną wizję rozwoju regionu.

W trakcie spotkania omówiono także wnioski i dokonano przeglądu najważniejszych zagadnień poruszonych w uwagach do Strategii, zgłoszonych podczas konsultacji społecznych, trwających od 29 listopada 2019 r. do 8 stycznia br.

Więcej

Kontrakt terytorialny

Kontrakt Terytorialny to umowa pomiędzy Radą Ministrów a zarządem województwa, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju 

Strategia rozwoju 2020

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 jest jednym z najważniejszych dokumentów samorządu województwa określającym wizję rozwoju

Krajowe dokumenty strategiczne

Podstawą aktualnie obowiązującego systemu zarządzania rozwojem kraju jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku

Skontaktuj się 

Nowe pole

11 + 2 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl