Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Przebieg prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

28 sierpnia 2018 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę Nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (zmieniona Uchwałą Nr III/44/19 SWŁ z dnia 29 stycznia 2019 r.). Tym samym Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego wraz z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Ekspertami rozpoczął prace nad najważniejszym dokumentem samorządu województwa.

11 czerwca 2019 r., Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę 802/19, na mocy której powołano do życia Regionalne Forum Terytorialnego WŁ w nowym składzie. Forum pełni rolę opiniodawczo-doradczą dla Zarządu w zakresie planowania i monitorowania rozwoju regionu. W składzie Forum znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa, samorządów gospodarczych i zawodowych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, szkół wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych. Zmiana składu Forum, wynikała przede wszystkim ze zmian kadrowych w urzędach i instytucjach reprezentowanych w Forum. 

29 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego. Tematem spotkania był projekt nowej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Zaprezentowano wstępne założenia Strategii, uwzględniające wyniki przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej województwa oraz omówiono główne wyzwania rozwojowe dla regionu łódzkiego na najbliższe lata.

7 listopada br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie i omówienie projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Po prezentacji dokumentu miała miejsce dyskusja, dotycząca przede wszystkim przyszłości regionu w kontekście planowanych kierunków działań wzmacniających potencjał i konkurencyjność regionu łódzkiego.

Skontaktuj się 

11 + 12 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2020@lodzkie.pl