Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi
  90-051, al. Piłsudskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego.
 4. Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą
  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 5. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych
  na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych sytuacjach również podmioty przetwarzające na podstawie umów, o ile zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów RODO, chroniąc prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO.
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie swoich danych kontaktowych uniemożliwi nam odpowiedź.