Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Newsletter Green Deal Funding

Najnowsze informacje o możliwościach pozyskania finansowania w ramach Zielonego Ładu. W poniższym biuletynie informujemy o możliwościach finansowania i inicjatywach wspierających zrównoważony rozwój i przejście na neutralność klimatyczną. W tym wydaniu skupiono się na finansowaniu projektów w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz wzajemnym uczeniu się od miast ambitnych klimatycznie.

  1. EIB Adaptation Days 2024 – zaproszenie dla władz lokalnych i regionalnych do omówienia możliwości finansowania adaptacji do zmian klimatu i uzyskania porad ekspertów na temat pomysłów na projekty i planów inwestycyjnych.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy (Luksemburg i online).

Szczególnie interesująca będzie sesja 24 kwietnia br. adresowana do miast i władz lokalnych, która skupi się na barierach inwestycyjnych i potencjalnych pomysłach na pokonanie tych barier. Będzie także możliwość omówienia pomysłów na projekty i plany inwestycyjne z ekspertem Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dowiedz się więcej o wydarzeniu i zarejestruj się tutaj.

  1. MIP4Adapt nowy przewodnik dotyczący finansowania wspierania adaptacji do klimatu w regionach UE

Przewodnik zawiera przegląd różnorodnych źródeł i instrumentów finansowania, w tym dotacji, partnerstw publiczno-prywatnych, finansowania społecznościowego i funduszy filantropijnych, których celem jest wspieranie finansowania regionalnych inicjatyw w zakresie przystosowania się do zmian klimatu.

Przewodnik dostępny jest tutaj.

  1. Misja miast UE – wezwanie do tworzenia miast bliźniaczych

Czy Twoje miasto angażuje się w walkę ze zmianami klimatycznymi i jest zainteresowane uczeniem się od innych miast? 20-miesięczny program nauczania twinningowego wspiera miasta partnerskie w uczeniu się innowacyjnych rozwiązań od miast pilotażowych Misji Miast oraz ich implementowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj. Dalsze dokumenty i wskazówki dotyczące składania wniosków są udostępnione na tej stronie.

Otwarcie naboru: poniedziałek, 8 kwietnia 2024 r.

Aktualne informacje o Green Deal Funding możesz znaleźć tutaj.

 

Więcej

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273) oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906 i 2029), informuje się:

o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag i wniosków dostępne są na stronach www.strategia.lodzkie.pl (Aktualności) oraz www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia – Konsultacje społeczne) oraz do wglądu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, pok. 617, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 42 663 37 14).

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do aktualizacji SRWŁ 2030”:

  1. na adres e-mail: pr@lodzkie.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

  1. w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8,
  2. ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 42 663 37 14).

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

14 + 4 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl