Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego

W 2017 r. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego został zaktualizowany w związku z uzupełnieniem art. 6 ust. 1 o ogólne przedsięwzięcia z dziedziny kultury oraz energetyki, a także postulatów zawartych w Stanowisku Rządu RP dotyczącym zmian w kontraktach terytorialnych dla 16 województw. Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego został podpisany w Ministerstwie Rozwoju w dniu 30 maja 2017 r. Wprowadzone w dokumencie zmiany dotyczyły:

 1. uzupełnienia art. 6 ust. 1 o ogólne przedsięwzięcia:
 • „Wsparcie obszaru kultury w województwie łódzkim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego”,
 • „Rozwój klastrów energii w województwie łódzkim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym”,
 • „Działania wspierające zorganizowanie w Łodzi Międzynarodowej Wystawy EXPO”,
 1. aktualizacji zapisów dotyczących przedsięwzięć ujętych w art. 6 ust. 2 w zakresie nazw, właściwości stron, źródeł finansowania i warunków realizacji,
 1. postulatów zawartych w Stanowisku Rządu RP dotyczącym zmian w kontraktach terytorialnych dla 16 województw oraz w Stanowisku Negocjacyjnym Województwa Łódzkiego przyjętym uchwałą Nr 150/17 ZWŁ z dnia 10 lutego 2017 r.:
 • zmiana formuły załącznika 1b do KT oraz trybu i sposobu jego uzgadniania – ograniczenie konieczności uzgadniania fisz projektowych przedsięwzięć priorytetowych,
 • realokacja środków budżetu państwa między kwotą dedykowaną działaniom rewitalizacyjnym, kwotą na projekty inne niż rewitalizacyjne oraz kwotą stanowiącą uzupełnienie dla środków EFS,
 • przeliczenie kwot z EUR na PLN w odniesieniu do kwot środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFRR i EFS (art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4),
 • umożliwienie wykorzystania środków z budżetu państwa na realizację projektów
 • w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis.

Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego

Skontaktuj się 

Nowe pole

5 + 15 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl