Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz informacji o udziale społeczeństwa w jej sporządzeniu

 

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały nr XXXI/414/21 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Treść Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz informacja o udziale społeczeństwa w jej sporządzeniu wraz z informacją, w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski, a także podsumowanie, wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy, są zamieszczone na stronie www.strategia.lodzkie.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Uchwała w sprawie obwieszczenia została przyjęta przez Zarząd Województwa Łódzkiego dnia 29 czerwca 2021 r.


Pliki do pobrania

1. Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego – Załącznik nr 1 do uchwały Nr 612/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

2. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 – Załącznik do Uchwały Nr XXXI/414/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r.

3. Informacja o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz o tym, w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski – Załącznik nr 2 do uchwały Nr 612/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

4. Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu – Załącznik nr 3 do uchwały Nr 612/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Łódzkiego zakończył proces konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, trwających od 5 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. W tym czasie, przeprowadzono spotkania online:

  • 15 marca 2021 r., godz. 10-12:30 oraz godz. 13-15:30 – dla przedstawicieli JST,
  • 19 marca 2021 r., godz. 10-12:30 – dla przedstawicieli różnych środowisk (m.in. edukacji, szkolnictwa wyższego, instytucji kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i instytucji rolniczych, przedsiębiorców, IOB, NGO, sektora transportu i logistyki),
  • 19 marca 2021 r., godz. 13-15:30 – dla przedstawicieli JST.

Zainteresowani mieszkańcy mogli śledzić spotkania konsultacyjne na kanale Województwa Łódzkiego na YouTube. Również na kanale zamieszczone są zapisy wszystkich przeprowadzonych spotkań.

Podczas konsultacji społecznych istniała możliwość zapoznania się z projektem Strategii oraz wyrażenia uwag i wniosków za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag.

Uwagi i wnioski należało składać, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do SRWŁ 2030”, za pośrednictwem:

  • internetu na adres e-mail: pr@lodzkie.pl

  • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:

          Departament Polityki Regionalnej

          Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

          al. Piłsudskiego 8

          90-051 Łódź

  • w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.

Skontaktuj się 

Nowe pole

10 + 3 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl