Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Just Energy Transition for Central Europe

„JETforCE”

Udział zespołu projektu pn. Sprawiedliwa transformacja w Europie Środkowej – JETforCE w konferencji pn. #INWESTYCJE Zielone Forum Możliwości

W dniu 25 czerwca br. w Łodzi odbyła się konferencja poświęcona przedstawieniu strategicznych celów oraz obszarów działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w zakresie zielonych inwestycji możliwych do zrealizowania w latach 2025-2030.

Forum było okazją do spotkania przedstawicieli powyższych instytucji dysponujących środkami finansowymi w zakresie działań pro klimatycznych z przedstawicielami samorządów z regionu łódzkiego.

Podczas wydarzenia zespół projektu JETforCE spotkał się z obecnymi interesariuszami projektu oraz miał okazję do rozpropagowania informacji o aplikacji Challenge Mapping Tool.

 

 

Czwarte spotkanie partnerów i interesariuszy projektu JETforCE:
Ptuj, 12-13 czerwca 2024 r.

W dniach 12-13 czerwca 2024 r. w miejscowości Ptuj w Słowenii odbyło się czwarte spotkanie partnerów projektu pn. „Sprawiedliwa transformacja w Europie Środkowej (JETforCE)”. Województwo Łódzkie reprezentowali także interesariusze: – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi p. Kamil Jeziorski oraz jego Zastępca p. Łukasz Chłądzyński.

Podczas pierwszego dnia spotkania, każdy z partnerów projektu przedstawił swoje działania i postępy we wdrażaniu pierwszego pilotażu: narzędzia Digital Challenge Mapping Tool – aplikacji do mapowania lokalnie występujących wyzwań, która ma służyć angażowaniu mieszkańców obszarów objętych projektem w proces sprawiedliwej transformacji.

Następnie dyskusja skupiła się na kolejnym narzędziu, które powstaje w ramach JETforCE. Jest to aplikacja, której celem będzie badanie i porównywanie wydajności technologii transformacji energetycznej, poprzez analizę kosztów i korzyści. Obecnie znajduje się ona na początkowym etapie testowania przez partnerów projektu.

Podczas spotkania omówiono także potrzebę wzmocnienia pozycji interesariuszy projektu, w szczególności ambasadorów ds. komunikacji, oraz zapewnienia dalszej współpracy w ramach Sojuszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej (T-JETA) także po zakończeniu realizacji projektu oraz metody komunikacji i promocji projektu wśród mieszkańców zaangażowanych regionów.

Na zakończenie odbyło się także posiedzenie Komitetu Sterującego JETforCE.

 

 

Trzecie spotkanie partnerów i interesariuszy projektu JETforCE
Bautzen, 28-29 lutego 2024 r.

 W dniach 28-29 lutego 2024 r. w Bautzen w Niemczech odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu pn. „Sprawiedliwa transformacja w Europie Środkowej (JETforCE)”.

Pierwszego dnia spotkania dyskusja skupiła się na wzmocnieniu pozycji ambasadorów ds. komunikacji, pracujących na rzecz mieszkańców regionów w ramach projektu, oraz jakie są ich kluczowe umiejętności niezbędne do wsparcia procesu sprawiedliwej transformacji w ramach Sojuszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej (T-JETA).

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali również interesariusze projektu, także w formie sesji online, w których uczestniczył między innymi przedstawiciel Zespołu ds. Transformacji Regionu w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

W dalszej kolejności omówiono przebieg prac nad drugą akcją pilotażową w ramach JETforCE, której celem jest stworzenie aplikacji służącej badaniu i porównywaniu wydajności technologii transformacji energetycznej, poprzez analizę kosztów i korzyści.

Podczas pierwszego dnia spotkania odbyło się także posiedzenie Komitetu Sterującego JETforCE.

Drugi dzień wizyty studyjnej został poświęcony pierwszej akcji pilotażowej – aplikacji, służącej mapowaniu wyzwań występujących na obszarach transformacji objętych projektem. Narzędzie ma stanowić platformę kontaktu z mieszkańcami, którzy będą wprowadzać do niej dane dotyczące niepokojących zjawisk klimatycznych występujących w ich najbliższej okolicy, związanych ze zmianami klimatu i idącymi za tym wyzwaniami regionalnymi.

Po zakończeniu spotkania, podczas 10 Dorocznego Forum Energetycznego w Bautzen, Michael Paduch (TGZ Bautzen) i Miroslav Polzer (IAAI) zaprezentowali aplikację szerokiemu gronu odbiorców i oficjalnie rozpoczęli fazę testowania narzędzia, do którego zapraszamy także Państwa.

Aplikacja dostępna jest także w polskiej wersji językowej pod linkiem:

https://glocha-challenges-mapping-iaai.web.app/

 

Stoisko informacyjne projektu pn. JETforCE podczas wymiany eksperckiej organizowanej przez Komisję Europejską w ramach JTP Groundwork pn. „Rola środków wsparcia MŚP w sprawiedliwej transformacji”

 

 

W dniach 8-9 listopada w Vienna House przy Wyndham Andel’s Lodz w Łodzi odbyła się ekspercka wymiana wiedzy zorganizowana przez Komisję Europejską w ramach Just Transition Platform Groundwork pn. „Rola środków wsparcia MŚP w sprawiedliwej transformacji”.

Cele inicjatywy JTP Groundwork są spójne z celami projektu JETforCE i dotyczą podobnej grupy podmiotów zaangażowanych w proces transformacji województwa łódzkiego. Dlatego też zespół JETforCE z regionu łódzkiego był obecny podczas wydarzenia ze stoiskiem informacyjnym projektu.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy
i Polityki Regionalnej, a także przedstawiciele władz i podmiotów z regionów objętych procesem sprawiedliwej transformacji.

Wydarzenie było doskonałą okazją do promocji JETforCE i przekazania uczestnikom informacji o aktualnym stanie prac w ramach projektu.

Była to także okazja do zainteresowania projektem potencjalnych interesariuszy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze sprawiedliwej transformacji mogliby wnieść istotny wkład w prace projektowe.

 

 

 

 

Drugie spotkanie partnerów i przedstawicieli interesariuszy
projektu JETforCE
Bolonia, 13-14 września 2023 r.

W dniach 13-14 września 2023 r. w Bolonii odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu pn. „Sprawiedliwa transformacja w Europie Środkowej (JETforCE)”. Po raz pierwszy, do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni także ambasadorzy ds. komunikacji oraz przedstawiciele lokalnych interesariuszy – z Województwa Łódzkiego: Pani Barbara Grymm z Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Pan Artur Kurzeja Sekretarz Miasta Bełchatowa.

 

Było to także pierwsze spotkanie nowo powołanego Sojuszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej (T-JETA), który będzie zapewniać merytoryczny wkład w trakcie całej realizacji projektu, a następnie wesprze kapitalizację jego efektów. T-JETA składa się z członków projektu oraz jego interesariuszy, a także przedstawicieli innych projektów z Europy Środkowej, którzy mogą wnieść pozytywny wkład do prac w ramach JETforCE.

 

Podczas spotkania Hossein Hassani, przedstawiciel IAAI – partnera z Austrii, zaprezentował pierwszą wersję nowego narzędzia, które służyć będzie mapowaniu wyzwań występujących na obszarach transformacji objętych projektem. Aplikacja będzie stanowić platformę kontaktu z mieszkańcami, którzy sami będą wprowadzać do niej dane dotyczące niepokojących zjawisk klimatycznych występujących w ich najbliższej okolicy, związanych ze zmianami klimatu i idącymi za tym wyzwaniami regionalnymi.

 

Kolejnym omówionym narzędziem planowanym do uruchomienia w ramach projektu JETforCE jest, opracowywana przez Eifi Tech – partnera z Niemiec, aplikacja wspierająca zwiększenie wydajności procesu sprawiedliwej transformacji. To oprogramowanie ma na celu prowadzenie analizy i porównywania wydajności faktycznie wdrożonych technologii transformacji energetycznej z rzeczywistymi scenariuszami poprzez analizę kosztów i korzyści. To narzędzie będzie przedmiotem drugiej akcji pilotażowej planowanej w ramach projektu.

 

Na zakończenie odbyło się także posiedzenie Komitetu Sterującego JETforCE.

Zapraszamy Interesariuszy do udziału w projekcie
„Sprawiedliwa transformacja w Europie Środkowej (JETforCE)”

 

Zapraszamy zainteresowane podmioty do współpracy w ramach lokalnej grupy interesariuszy w projekcie JETforCE, celem podjęcia współpracy zmierzającej do wprowadzenia ulepszeń w regionalnych politykach dotyczących zagadnień z zakresu sprawiedliwej transformacji.

Zgłoszenia do udziału mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego z Obszaru Transformacji,
 • podmioty (organizacje pozarządowe, MŚP, instytucje naukowe, instytucje otoczenia biznesu), których działalność związana jest bezpośrednio lub pośrednio z transformacją sektora energetycznego Zagłębia Bełchatowskiego.

Co oferujemy?

Interesariusze zaangażowani zostaną w działania podejmowane w ramach JETforCE w celu nawiązania współpracy, wymiany poglądów oraz doświadczeń, pomiędzy różnymi podmiotami, których aktywność skupia się na sprawiedliwej transformacji.

W ramach JETforCE możliwe będzie:

 • uczestnictwo w wizytach studyjnych organizowanych przez Partnerów projektu celem wymiany wiedzy
  i doświadczeń,
 • wzięcie udziału w cyklicznych spotkaniach z Interesariuszami i bieżące informowanie o postępach projektu,
 • współpraca przy wyznaczaniu przez regiony priorytetów w zakresie transformacji energetycznej oraz ulepszaniu lokalnych polityk,
 • wypracowanie podejścia do procesu cyfryzacji, jako narzędzia wspierającego cały proces transformacji
  w kierunku zielonej energii,
 • wzięcie udziału w akcji pilotażowej.

Kiedy i jak można się zgłosić?

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym adres e-mail JETforCE@lodzkie.pl do dnia 31 lipca 2023 r.

O akceptacji zgłoszenia zdecyduje zespół projektowy JETforCE Województwa Łódzkiego na podstawie zgodności kandydatury z celami projektu.

Zapraszamy do kontaktu z zespołem projektowym

JETforCE Województwa Łódzkiego:

JETforCE@lodzkie.pl

tel.: 42 663 31 33, 42 663 37 14

 

Załączniki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o naborze interesariuszy

 

Więcej informacji o projekcie na stronach internetowych:

https://www.interreg-central.eu/projects/jetforce/

https://strategia.lodzkie.pl/jetforce/

 

Województwo Łódzkie jest partnerem w projekcie „Sprawiedliwa transformacja w Europie Środkowej (JETforCE)” współfinansowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Realizacja JETforCE: 01.04.2023 r. – 31.03.2026 r.

Całkowity budżet projektu: 2 367 454,80 EUR

Budżet projektu dla Województwa Łódzkiego: 159 960,00 EUR;

Wkład własny Województwa Łódzkiego: 20% (31 992,00 EUR);

Link do strony projektu: https://www.interreg-central.eu/projects/jetforce/

Krótko o projekcie JETforCE:

Projekt dotyczy wypracowania rozwiązań, mających na celu wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach węglowych w Europie Środkowej. Szczególna uwaga poświęcona zostanie cyfryzacji, jako elementowi wspierającemu proces osiągnięcia neutralności klimatycznej. Rezultatem projektu będzie ulepszenie polityk regionalnych dotyczących sprawiedliwej transformacji oraz wymiana wiedzy oraz praktyk między partnerami.

Działania przewidziane do realizacji w ramach przedsięwzięcia:

– szkolenia z zakresu transformacji, wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy regionami, wizyty studyjne;

– tworzenie grup wśród lokalnych interesariuszy;

– analiza wyznaczonych przez regiony priorytetów w zakresie transformacji energetycznej, ulepszenie lokalnych polityk;

– wypracowanie podejścia do procesu cyfryzacji, jako narzędzia wspierającego cały proces transformacji w kierunku zielonej energii;

– przeprowadzenie akcji pilotażowej.

Struktura Partnerstwa:

Partnerstwo obejmuje 12 partnerów projektu (m.in. przedstawicieli  władz regionalnych, agencje energetyczne, podmioty zarządzające infrastrukturą energetyczną i zajmujące się dystrybucją energii, podmioty sektora MŚP) z 9 państw europejskich:

1. BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén County Development Agency Nonprofit LLC (HU – Węgry)

2. EIfI-Tech European Institute for Innovation – Technology (DE – Niemcy)

3. IAAI – International Association for the Advancement of Innovative Approaches to Global Challenges (AT – Austria)

4. MCBo – Metropolitan City of Bologna (IT – Włochy)

5. TGZ Bautzen Innovation Centre (DE – Niemcy)

6. LEASP – Local energy agency Spodnje Podravje (SI – Słowenia)

7. IRENA – Istrian Regional Energy Agency Ltd. (HR – Chorwacja)

8. EAV – Energy Agency Vysočiny (CZ – Czechy)

9. SIEA – Slovak Innovation and Energy Agency (SK – Słowacja)

10. Lodzkie Region – Województwo Łódzkie (PL – Polska)

11. YUNUS FOUNDATION ITALY – ETS (IT – Włochy)

12. Weizer Energy and Innovation centre (AT – Austria)

Lider Projektu – Węgierska Agencja Rozwoju BORA-94 zaaranżowała pierwsze spotkanie projektowe online w dniu 12 kwietnia 2023 r. oraz kolejne spotkanie – Sesję otwierającą w dniach 3 – 4 maja 2023 r. w Miszkolcu (Węgry), na którym miało miejsce pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego oraz spotkanie projektowe dla wszystkich członków zaangażowanych w projekt.

Kontakt z zespołem projektowym Województwa Łódzkiego: JETforCE@lodzkie.pl

 

Skontaktuj się 

Nowe pole

2 + 12 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

transformacja@lodzkie.pl