Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Załącznik nr 1b Lista projektów uzgodnionych rzeczowo

W maju 2017 r., wraz z podpisaniem Aneksu nr 2 do KT, przyjęty także został załącznik nr 1b do KT, zawierający listę projektów wynikających z przedsięwzięcia pn. „Wsparcie obszaru kultury w województwie łódzkim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego”, które zostały wyłonione w ramach dodatkowego naboru Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do VIII Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Załącznik nr 1b został zaktualizowany w lutym 2019 r., po zakończeniu organizowanego przez Ministerstwo Energii II konkursu dla klastrów energii, w wyniku którego Klaster Energii Tomaszów i Warciański Klaster Energii („WKE”) otrzymały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Projekty ww. klastrów realizują przedsięwzięcie pn. „Rozwój klastrów energii w województwie łódzkim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym”.

W lutym 2021 r. dokonano kolejnej aktualizacji załącznika nr 1b w zakresie uwzględnienia projektu PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o. pn. „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach”Projekt stanowi, kluczowy z perspektywy rozwoju regionu, element uwzględnionego w art. 6 ust. 1 KT przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Port multimodalny Zduńska Wola – Karsznice: a) budowa centrum logistycznego Zduńska Wola – Karsznice, b) budowa/przebudowa infrastruktury drogowej, c) uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Etapowanie przedsięwzięcia i zadań inwestycyjnych.” Realizatorem projektu jest spółka PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o., która wystąpiła o uwzględnienie powyższej zmiany KT.

Załącznik nr 1b do Kontraktu Terytorialnego

Skontaktuj się 

Nowe pole

4 + 1 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl