Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

Przyjęcie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

W dniu 14 kwietnia br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 317/23 przyjął Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa oraz Prognozę oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. TPST WŁ został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022) 9072 z dnia 5 grudnia 2022r. i dokument jest częścią przyjętego Uchwałą ZWŁ 1119/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Ogłoszenie wraz z przyjętymi dokumentami dostępne jest w Serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego, Serwisie Internetowym Województwa Łódzkiego oraz w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, pok. 710 w godzinach pracy Urzędu.

Do pobrania:
1. Terytorialy Plan Sprawiedliwej Transformacji Wojewówdztwa Łódzkiego
2. Prognoza oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego
3. Uzasadnienie
Tabela nr 1 do załącznika nr 3
Tabela nr 2 do załacznika nr 3
4. Podsumowanie
5. Ogłoszenie

Komisja Europejska zaakceptowała Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

5 grudnia 2022r. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ogłosił, na Górnym Śląsku, że Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji (TPST) zostały zaakceptowane przez Komisję dla regionów: Wielkopolska Wschodnia, Górny Śląsk, region wałbrzyski, Małopolska Zachodnia i region Bełchatowa.

W dniu 28 listopada br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1050/22 przyjął zmianę projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: FEŁ2027) wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko.

Przyjęta wersja programu została opracowana z uwzględnieniem korekt wynikających z dodatkowych uwag przekazanych przez Komisję Europejską, dotyczących m.in. Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, wskaźników, aktualizacji Tabeli 12 Warunki podstawowe.

W związku z ww. zmianami dokonano również aktualizacji projektu prognozy oddziaływania na środowisko.

Zmieniony projekt FEŁ2027 wraz z Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego został w dniu 28 listopada 2022 r. przekazany przez system SFC2021 do Komisji Europejskiej.

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (28.11.2022 r.) 

Ze szczegółami przekazanych dokumentów można zapoznać się także pod linkiem.

Zaproszenie do udziału w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym

Wysłuchanie Publiczne skierowane jest do mieszkanek i mieszkańców województwa łódzkiego,
a szczególnie regionu bełchatowskiego.

Wydarzenie online odbędzie się 24 listopada w godzinach 10:00 – 15:00

Organizatorami wysłuchania są: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają do udziału w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym na temat przyszłości regionu bełchatowskiego.

Wysłuchanie odbędzie się online, 24 listopada 2022 r., w godz. 10.00-15.00.

W czasie wysłuchania uczestnicy mogą wyrazić swoje opinie na temat przyszłości regionu i przedstawić własne pomysły. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, którzy po przedstawieniu swojego stanowiska będą słuchać wyrażanych opinii. 

Aby wziąć udział w Wysłuchaniu, należy się zarejestrować poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 22.11.2022 do godz. 10.00.

W Wysłuchaniu udział wezmą przedstawiciele/ki m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Zarządu Województwa Łódzkiego, samorządów lokalnych, uczelni wyższych, instytucji badawczych, organizacji społecznych i pozarządowych, gospodarczych, przedsiębiorstw, a co najważniejsze mieszkańcy i mieszkanki regionu.

Więcej informacji pod linkiem: http://sprawiedliwa-transformacja.pl/wysluchanie-region-belchatowski/.

Przekazanie projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do Komisji Europejskiej

W dniu 14 marca br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 189/22 przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wyciąg z projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w postaci wydruku z systemu elektronicznej wymiany danych SFC2021. W dniu 15 marca 2022 r. dokumenty zostały oficjalnie przesłane do Komisji Europejskiej, razem z projektem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko. Oznacza to rozpoczęcie formalnych negocjacji.

Ze szczegółami przekazanych dokumentów można zapoznać się także pod linkiem:

https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/5391-przekazanie-projektu-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2021-2027-do-komisji-europejskiej

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Departamentem Polityki Regionalnej:

Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33

Ilona Piątek-Trzebińska tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – projekt

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych

projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji

Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania

na środowisko

 

W dniu 21 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych TPST WŁ

Tabela nr 1 – odniesienie do uwag

Konsultacje projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 6 oraz art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057) oraz art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551 i 1718), informuje się:

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronach www.strategia.lodzkie.pl (Aktualności), www.rpo.lodzkie.pl (Wiadomości) oraz www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia – Konsultacje społeczne) oraz do wglądu w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, pok. 710 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza uwag dostępnego na stronach internetowych: www.strategia.lodzkie.pl (Aktualności), www.rpo.lodzkie.pl (Wiadomości) oraz www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia – Konsultacje społeczne).

W przypadku braku możliwości zgłaszania uwag i wniosków drogą elektroniczną, dopuszcza się możliwość ich przekazania, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do TPST WŁ:

  1. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

  1. w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.

Uwagi i wnioski należy zgłaszać w terminie do 26 stycznia 2022 r. od ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Informacja o przyjęciu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków, zostanie podana do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego – projekt

Załącznik do TPSTWŁ – Prognoza oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji WŁ

Prezentacja projektu TPST WŁ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Przyjęcie projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

 

W dniu 30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Plan został przedłożony Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, celem dalszego procedowania i negocjacji na szczeblu europejskim.

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu
z Departamentem Polityki Regionalnej:

  • Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33
  • Ilona Piątek tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego – załącznik do Uchwały Nr 1123/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2021 r.

Zakończenie konsultacji projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

W dniu 29 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W uchwalonym dokumencie przedstawiona została koncepcja sprawiedliwej transformacji w województwie łódzkim, która związana jest z przygotowaniem do uruchomienia w regionie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jego zadaniem jest wsparcie regionów węglowych dotkniętych negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej.

Plan został przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, celem dalszego procedowania i negocjacji na szczeblu europejskim.

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu
z Departamentem Polityki Regionalnej:

  • Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33
  • Ilona Piątek tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego – załącznik nr 1 do Uchwały Nr 613/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 613/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zestawienie uwag i opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych -Tabela nr 1

Konsultacje projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu
7 czerwca br. projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, w dniu 8 czerwca br. rozpocznie się proces konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu.

Opracowanie planu transformacji Zagłębia Bełchatowskiego związane jest
z przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji,
w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, obejmującego wsparciem regiony węglowe dotknięte negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej.

Termin składania uwag do dokumentu:
Od 8 do 21 czerwca 2021 r. do godziny 16.00.

Forma składania:
Uwagi można składać zgodnie ze wzorem formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transformacja@lodzkie.pl bądź pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

  1. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Dane kontaktowe:
W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu
z Departamentem Polityki Regionalnej:

  • Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33
  • Ilona Piątek tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

Formularz uwag i wniosków

Skontaktuj się 

Nowe pole

3 + 10 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

transformacja@lodzkie.pl