Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

Komisja Europejska zaakceptowała Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

5 grudnia 2022r. Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ogłosił, na Górnym Śląsku, że Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji (TPST) zostały zaakceptowane przez Komisję dla regionów: Wielkopolska Wschodnia, Górny Śląsk, region wałbrzyski, Małopolska Zachodnia i region Bełchatowa.

W dniu 28 listopada br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1050/22 przyjął zmianę projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: FEŁ2027) wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko.

Przyjęta wersja programu została opracowana z uwzględnieniem korekt wynikających z dodatkowych uwag przekazanych przez Komisję Europejską, dotyczących m.in. Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, wskaźników, aktualizacji Tabeli 12 Warunki podstawowe.

W związku z ww. zmianami dokonano również aktualizacji projektu prognozy oddziaływania na środowisko.

Zmieniony projekt FEŁ2027 wraz z Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego został w dniu 28 listopada 2022 r. przekazany przez system SFC2021 do Komisji Europejskiej.

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (28.11.2022 r.) 

Ze szczegółami przekazanych dokumentów można zapoznać się także pod linkiem.

Zaproszenie do udziału w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym

Wysłuchanie Publiczne skierowane jest do mieszkanek i mieszkańców województwa łódzkiego,
a szczególnie regionu bełchatowskiego.

Wydarzenie online odbędzie się 24 listopada w godzinach 10:00 – 15:00

Organizatorami wysłuchania są: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają do udziału w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym na temat przyszłości regionu bełchatowskiego.

Wysłuchanie odbędzie się online, 24 listopada 2022 r., w godz. 10.00-15.00.

W czasie wysłuchania uczestnicy mogą wyrazić swoje opinie na temat przyszłości regionu i przedstawić własne pomysły. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, którzy po przedstawieniu swojego stanowiska będą słuchać wyrażanych opinii. 

Aby wziąć udział w Wysłuchaniu, należy się zarejestrować poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 22.11.2022 do godz. 10.00.

W Wysłuchaniu udział wezmą przedstawiciele/ki m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Zarządu Województwa Łódzkiego, samorządów lokalnych, uczelni wyższych, instytucji badawczych, organizacji społecznych i pozarządowych, gospodarczych, przedsiębiorstw, a co najważniejsze mieszkańcy i mieszkanki regionu.

Więcej informacji pod linkiem: http://sprawiedliwa-transformacja.pl/wysluchanie-region-belchatowski/.

Przekazanie projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do Komisji Europejskiej

W dniu 14 marca br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 189/22 przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wyciąg z projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w postaci wydruku z systemu elektronicznej wymiany danych SFC2021. W dniu 15 marca 2022 r. dokumenty zostały oficjalnie przesłane do Komisji Europejskiej, razem z projektem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko. Oznacza to rozpoczęcie formalnych negocjacji.

Ze szczegółami przekazanych dokumentów można zapoznać się także pod linkiem:

https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/5391-przekazanie-projektu-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2021-2027-do-komisji-europejskiej

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Departamentem Polityki Regionalnej:

Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33

Ilona Piątek-Trzebińska tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – projekt

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych

projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji

Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania

na środowisko

 

W dniu 21 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych TPST WŁ

Tabela nr 1 – odniesienie do uwag

Konsultacje projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 6 oraz art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057) oraz art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551 i 1718), informuje się:

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronach www.strategia.lodzkie.pl (Aktualności), www.rpo.lodzkie.pl (Wiadomości) oraz www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia – Konsultacje społeczne) oraz do wglądu w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, pok. 710 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza uwag dostępnego na stronach internetowych: www.strategia.lodzkie.pl (Aktualności), www.rpo.lodzkie.pl (Wiadomości) oraz www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia – Konsultacje społeczne).

W przypadku braku możliwości zgłaszania uwag i wniosków drogą elektroniczną, dopuszcza się możliwość ich przekazania, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do TPST WŁ:

  1. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

  1. w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.

Uwagi i wnioski należy zgłaszać w terminie do 26 stycznia 2022 r. od ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Informacja o przyjęciu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków, zostanie podana do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego – projekt

Załącznik do TPSTWŁ – Prognoza oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji WŁ

Prezentacja projektu TPST WŁ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Przyjęcie projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

 

W dniu 30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Plan został przedłożony Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, celem dalszego procedowania i negocjacji na szczeblu europejskim.

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu
z Departamentem Polityki Regionalnej:

  • Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33
  • Ilona Piątek tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego – załącznik do Uchwały Nr 1123/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2021 r.

Zakończenie konsultacji projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

W dniu 29 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W uchwalonym dokumencie przedstawiona została koncepcja sprawiedliwej transformacji w województwie łódzkim, która związana jest z przygotowaniem do uruchomienia w regionie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jego zadaniem jest wsparcie regionów węglowych dotkniętych negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej.

Plan został przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, celem dalszego procedowania i negocjacji na szczeblu europejskim.

W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu
z Departamentem Polityki Regionalnej:

  • Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33
  • Ilona Piątek tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego – załącznik nr 1 do Uchwały Nr 613/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 613/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zestawienie uwag i opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych -Tabela nr 1

Konsultacje projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu
7 czerwca br. projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, w dniu 8 czerwca br. rozpocznie się proces konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu.

Opracowanie planu transformacji Zagłębia Bełchatowskiego związane jest
z przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji,
w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, obejmującego wsparciem regiony węglowe dotknięte negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej.

Termin składania uwag do dokumentu:
Od 8 do 21 czerwca 2021 r. do godziny 16.00.

Forma składania:
Uwagi można składać zgodnie ze wzorem formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transformacja@lodzkie.pl bądź pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

  1. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Dane kontaktowe:
W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu
z Departamentem Polityki Regionalnej:

  • Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33
  • Ilona Piątek tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

Formularz uwag i wniosków

Skontaktuj się 

Nowe pole

1 + 15 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

transformacja@lodzkie.pl