Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Europejski Zielony Ład

Zielona Transformacja Miast w ramach KPO

 

Z uwagi na zainteresowanie ankietą informacyjną Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej nt. Zielonej transformacji miast termin na jej wypełnienie został wydłużony do 17 marca br.

Temat zielonej transformacji miast jest niezwykle ważny zarówno dla nas jak i dla Państwa, stąd serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety. Nie powinno to Państwu zająć więcej niż 15 minut.

Ankieta informacyjna

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod adresem: kpo.zielone.miasta@mfipr.gov.pl.

 

 

W ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano program wsparcia inwestycji w miastach. Nosi on nazwę Instrumentu Zielonej Transformacji Miast.

Projekty, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe powinny kwalifikować się do co najmniej jednego z następujących obszarów:

 • zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (subinwestycja 1),
 • gospodarka zasobami wodnymi (subinwestycja 2),
 • walka z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza (subinwestycja 3),
 • ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, w tym redukcja betonu w przestrzeni miejskiej (subinwestycja 4).

Wsparciem mogą być objęte pojedyncze projekty, grupy projektów tworzące program inwestycyjny lub poszczególne moduły (podprojekty) projektów inwestycyjnych. Projekty mogą być zgłaszane przez poszczególne miasta, ich związki i szereg innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację inwestycji np. spółki komunalne, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia oraz przedsiębiorców (w tym w modelu PPP).

Budżet programu wynosi 2,8 mld euro, czyli szacunkowo ponad 12,5 mld zł. Wsparcie udzielane będzie w formie pożyczek z możliwością umorzenia. Podstawowym warunkiem umorzenia będzie rzeczowe zrealizowanie inwestycji oraz brak wystarczających dochodów lub oszczędności kosztów generowanych przez projekt. Zakłada się, że koszty pożyczki będą bardziej korzystne, niż na warunkach rynkowych. Niskie koszty w połączeniu z możliwością umorzenia powinny stanowić atrakcyjną alternatywę finansowania inwestycji miejskich.

Pożyczka będzie mogła sfinansować nawet do 100% nakładów inwestycyjnych projektu netto. Zgodnie z zasadami Krajowego Planu Odbudowy, koszty VAT nie mogą być finansowane ze środków niniejszego programu. Wnioskodawca będzie musiał sfinansować VAT z innego źródła.

Rozpoczęcie realizacji programu powinno nastąpić po udostępnieniu środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Projekty będą zgłaszane w ramach otwartego naboru ciągłego tj. do wyczerpania dostępnej alokacji. Naborem, oceną wniosków, w tym kwalifikowalności przedsięwzięć, zdolności kredytowej wnioskodawców oraz zawieraniem i rozliczaniem umów pożyczek będzie zajmował się Bank Gospodarstwa Krajowego. Ostatnie umowy pożyczkowe o wsparcie projektów powinny zostać zawarte nie później niż do połowy 2026 r. Realizacja inwestycji powinna odbywać się zgodnie z przyjętym harmonogramem i może wykraczać poza 2026 r.

Więcej szczegółowych informacji nt. programu można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/zielona-transformacja-miast

Prosimy o wypełnienie elektronicznej ankiety informacyjnej. Ankieta zawiera kilka podstawowych pytań nt. planowanych inwestycji, które mogłyby stanowić przedmiot wsparcia z ww. programu.

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 15 minut. Ankieta aktywna będzie do dnia 1 lutego br. Link do ankiety znajduje się tutaj.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod adresem: kpo.zielone.miasta@mfipr.gov.pl.

 

  Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu:

EUROPEJSKA INICJATYWA MIEJSKA – DZIAŁANIA INNOWACYJNE

Celem Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) jest zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do towarów o obiegu zamkniętym i mniej emisyjnych, które sprzyjają regeneracji przyrody i chronią różnorodność biologiczną.

Inicjatywa NEB wzywa nas wszystkich do wyobrażenia sobie i zbudowania razem zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej przyszłości.

W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków EUI-IA finansowane będą projekty mające na celu dostarczenie namacalnych, rzeczywistych przykładów interwencji NEB, które w pełni uwzględniają trzy podstawowe wartości NEB takie jak:

 • zrównoważony rozwój,
 • integracja społeczna,
 • estetyka.

– Wnioski mogą składać organy miejskie zamieszkałe przez co najmniej 50 000 mieszkańców,

– termin składania wniosków upływa 19 stycznia 2023 o godz. 14.00,

– każdy projekt może otrzymać maksymalnie 5 milionów euro współfinansowania (do 80% kosztów kwalifikowalnych), a okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 3,5 roku,

– zaproszenie do składania wniosków EUI-IA nie będzie miało formy nakazowej w odniesieniu do charakteru oczekiwanych wniosków. Zachęca się jednak miasta do uwzględnienia czterech następujących tematów, które mają największy potencjał do generowania innowacyjnych rozwiązań, a mianowicie:

 • Budowa i renowacja w duchu cyrkularności oraz neutralności węglowej,
 • Zachowanie i przekształcanie dziedzictwa kulturowego,
 • Adaptacja i przekształcanie budynków pod kątem przystępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych,
 • Regeneracja przestrzeni miejskich.

Zakres wymagań i obowiązków

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach internetowych:

https://www.urban-initiative.eu/

https://new-european-bauhaus.europa.eu/about_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

 

Zaproszenie do projektu:

EUTEENS4GREEN – Nowe pokolenie młodych ambasadorów zielonej transformacji sprzyjającej włączeniu społecznemu

Komisja Europejska daje możliwość sfinansowania projektów prowadzonych przez młodzież, polegających na działaniach na rzecz zielonej transformacji w regionach Unii Europejskiej, objętych Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

 • Celem projektów jest identyfikacja i zaangażowanie grup społecznych dotkniętych negatywnymi skutkami przejścia na zieloną gospodarkę,
 • przyznane granty finansowe przyczynią się do uwolnienia potencjału młodego pokolenia, zwiększenia zaangażowania i mobilizacji w społeczeństwie na terenach objętych transformacją,
 • maksymalna wartość dofinansowania wynosi 10 000 EUR,
 • termin składania wniosków: 3 listopada 2022r.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach internetowych:

https://euteens4green.org/

https://participate.euteens4green.org/

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIsd-qupz4vHdE6sVuJqfhbhh0X24EYq_bR?_x_zm_rtaid=kNpFbMwnTOmx9jSmHVWYGg.1665133262930.36d219100817feda95635bafd58cc65e&_x_zm_rhtaid=132#success

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 24.06.2021r.

Załączniki do Rozporządzenia z dnia 24.06.2021r.

Nowy instrument finansowy UE

Wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie zostały zawarte w ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 11.12.2019 r. The European Green Deal, czyli Europejskim Zielonym Ładzie. Zawarty w dokumencie pakiet działań obejmuje wszystkie sektory gospodarki, w szczególności energetykę, a zawarte w nim propozycje dotyczą m.in. czystej energii, zrównoważonego przemysłu i termomodernizacji.

Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jako jednego z 3 filarów w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Celem nowego instrumentu, będącego częścią Polityki Spójności jest pomoc regionom najbardziej dotkniętym transformacją energetyczną, na którą w latach 2021-2027 zarezerwowano 10 mld euro (Polska ma otrzymać 3,5 mld euro).

Regiony mogą uzyskać dostęp do FST tylko wtedy, gdy posiadają zatwierdzony Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. Jego celem jest przedstawienie zarysu procesu transformacji regionu węglowego w kierunku przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.

 

 1. Projekt rozporządzenia dot. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 2. Załącznik do projektu rozporządzenia dot. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Skontaktuj się 

Nowe pole

10 + 1 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

transformacja@lodzkie.pl