Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego

Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego został zatwierdzony Uchwałą Nr 814/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. i zawarty w dniu 27 sierpnia 2020 r. w Łodzi.
Wprowadzone zmiany dotyczą kwestii finansowych związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w szczególności:

1. modyfikacji systemu finansowania projektów Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków Funduszu Pracy oraz dostosowania zapisów Kontraktu do aktualnego brzmienia „Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy
w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS”,
2. umożliwienia dokonywania zmian w wysokości środków pomocy technicznej bez konieczności zmiany Kontraktu poprzez wprowadzenie Załącznika nr 6. Wartość środków na pomoc techniczną,
3. połączenia kopert środków budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego
na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co umożliwi większą elastyczność wydatkowania,
4. zmniejszenia kwoty w ramach Funduszu Pracy, wynikającego z nowego podziału wydatków
na projekty współfinansowane ze środków EFS na lata 2020-2022,
5. wydłużenia możliwości przyznawania środków europejskich i budżetu państwa po terminie zamknięcia programu, np. w przypadku pojawiających się spraw sądowych,
6. uelastycznienia zasad kontraktowania środków z budżetu państwa oraz uelastycznienia zasad przyznawania środków z pomocy publicznej poprzez zastąpienie obligatoryjnego zasięgania opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu opiniowaniem fakultatywnym.

Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego

Skontaktuj się 

Nowe pole

14 + 7 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl