Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Załącznik nr 1b Lista projektów uzgodnionych rzeczowo

Wraz z podpisaniem Aneksu nr 2 do KT, przyjęty także został załącznik nr 1b do KT, zawierający listę projektów wynikających z przedsięwzięcia pn. „Wsparcie obszaru kultury w województwie łódzkim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego”, które zostały wyłonione w ramach dodatkowego naboru Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do VIII Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Załącznik nr 1b został zaktualizowany po zakończeniu organizowanego przez Ministerstwo Energii II konkursu dla klastrów energii, w wyniku którego Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii w województwie łódzkim został przyznany:

  • Klastrowi Energii Tomaszów,
  • Warciańskiemu Klastrowi Energii („WKE”).

Projekty ww. klastrów realizować będą (uwzględnione w KT) przedsięwzięcie pn. „Rozwój klastrów energii w województwie łódzkim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym”. Aktualizacja uzupełnia brzmienie Załącznika nr 1b o przedsięwzięcia:

  • Projekty realizowane w ramach Klastra Energii Tomaszów,
  • Projekty realizowane w ramach Warciańskiego Klastra Energii („WKE”).

Załącznik został podpisany w dniu 25 lutego 2019 r.

Załącznik nr 1b do Kontraktu Terytorialnego

Skontaktuj się 

Nowe pole

4 + 9 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl