Aktualności

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały nr XXXI/414/21 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Treść Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz informacja o udziale społeczeństwa w jej sporządzeniu wraz z informacją, w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski, a także podsumowanie, wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy, są zamieszczone na stronie www.strategia.lodzkie.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Uchwała w sprawie obwieszczenia została przyjęta przez Zarząd Województwa Łódzkiego dnia 29 czerwca 2021 r.

 

Pliki do pobrania:

1. Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego – Załącznik nr 1 do uchwały Nr 612/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

2. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 – Załącznik do Uchwały Nr XXXI/414/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r.

3. Informacja o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz o tym, w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski – Załącznik nr 2 do uchwały Nr 612/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

4. Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu – Załącznik nr 3 do uchwały Nr 612/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

Skontaktuj się 

Nowe pole

3 + 10 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl