Aktualności

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273) oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906 i 2029), informuje się:

o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag i wniosków dostępne są na stronach www.strategia.lodzkie.pl (Aktualności) oraz www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia – Konsultacje społeczne) oraz do wglądu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, pok. 617, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 42 663 37 14).

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do aktualizacji SRWŁ 2030”:

  1. na adres e-mail: pr@lodzkie.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

  1. w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8,
  2. ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 42 663 37 14).

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego

Skontaktuj się 

Nowe pole

13 + 10 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl