Aktualności

W ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano program wsparcia inwestycji w miastach, pod nazwą Instrumentu Zielonej Transformacji Miast. Projekty, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe powinny kwalifikować się do co najmniej jednego z następujących obszarów:

  • zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (subinwestycja 1),
  • gospodarka zasobami wodnymi (subinwestycja 2),
  • walka z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza (subinwestycja 3),
  • ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, w tym redukcja betonu w przestrzeni miejskiej (subinwestycja 4),

Wsparciem mogą być objęte pojedyncze projekty, grupy projektów tworzące program inwestycyjny lub poszczególne moduły (podprojekty) projektów inwestycyjnych. Projekty mogą być zgłaszane przez poszczególne miasta, ich związki i szereg innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację inwestycji np. spółki komunalne, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia oraz przedsiębiorców (w tym w modelu PPP).

Budżet programu wynosi 2,8 mld euro, czyli szacunkowo ponad 12,5 mld zł. Wsparcie udzielane będzie w formie pożyczek z możliwością umorzenia. Podstawowym warunkiem umorzenia będzie rzeczowe zrealizowanie inwestycji oraz brak wystarczających dochodów lub oszczędności kosztów generowanych przez projekt. Zakłada się, że koszty pożyczki będą bardziej korzystne, niż na warunkach rynkowych. Niskie koszty w połączeniu z możliwością umorzenia powinny stanowić atrakcyjną alternatywę finansowania inwestycji miejskich.

Pożyczka będzie mogła sfinansować nawet do 100% nakładów inwestycyjnych projektu netto. Zgodnie z zasadami Krajowego Planu Odbudowy, koszty VAT nie mogą być finansowane ze środków niniejszego programu. Wnioskodawca będzie musiał sfinansować VAT z innego źródła.

Rozpoczęcie realizacji programu powinno nastąpić po udostępnieniu środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Projekty będą zgłaszane w ramach otwartego naboru ciągłego tj. do wyczerpania dostępnej alokacji. Naborem, oceną wniosków, w tym kwalifikowalności przedsięwzięć, zdolności kredytowej wnioskodawców oraz zawieraniem i rozliczaniem umów pożyczek będzie zajmował się Bank Gospodarstwa Krajowego. Ostatnie umowy pożyczkowe o wsparcie projektów powinny zostać zawarte nie później niż do połowy 2026 r. Realizacja inwestycji powinna odbywać się zgodnie z przyjętym harmonogramem i może wykraczać poza 2026 r.

Więcej szczegółowych informacji nt. programu można znaleźć pod linkiem.

Dążąc do jak najlepszego dostosowania warunków programu do potrzeb miast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało krótką, elektroniczną ankietę informacyjną. Ankieta zawiera kilka podstawowych pytań nt. planowanych inwestycji, które mogłyby stanowić przedmiot wsparcia z ww. programu. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 15 minut. Ankieta aktywna będzie do dnia 17 marca 2023 r.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod adresem: kpo.zielone.miasta@mfipr.gov.pl

Skontaktuj się 

Nowe pole

14 + 12 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl