Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 – projekt

Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem samorządu województwa określającym wizję i cele polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia.

Poddany obecnie konsultacjom społecznym projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 jest odpowiedzią władz województwa na zmieniające się uwarunkowania i wyzwania. Przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której oczekiwanym efektem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii oraz wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Więcej informacji w zakładce Konsultacje społeczne.

projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Skontaktuj się 

Nowe pole

9 + 5 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl