Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Wnioski z konsultacji społecznych oraz ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 były głównymi tematami posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego, które odbyło się 28 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim WŁ.

W imieniu przewodniczącego Forum, Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, spotkanie otworzył Wicemarszałek Piotr Adamczyk, który witając uczestników wskazał na wysoką rangę Strategii w prowadzeniu polityki rozwoju województwa.

Samorząd regionalny reprezentowali także Robert Baryła i Zbigniew Ziemba, Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego i Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

Podczas spotkania zapoznano się z ewaluacją ex-ante projektu Strategii, którą omówił  dr Adam Płoszaj –  przedstawiciel wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie dokumentu ewaluacyjnego. Wynikiem badania ewaluacyjnego jest pozytywna ocena projektu Strategii. Uznano, że dokument oparty jest na szczegółowej i rzetelnej diagnozie a wyznaczone cele i kierunki działań są trafne i tworzą spójną wizję rozwoju regionu.

W trakcie spotkania omówiono także wnioski i dokonano przeglądu najważniejszych zagadnień poruszonych w uwagach do Strategii, zgłoszonych podczas konsultacji społecznych, trwających od 29 listopada 2019 r. do 8 stycznia 2020 r.

Więcej

Celem przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 było przedyskutowanie z przedstawicielami samorządów terytorialnych różnego szczebla, partnerami społecznymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi interesariuszami propozycji dotyczących kierunków rozwoju województwa łódzkiego w perspektywie do 2030 roku.

Sprawozdanie, przyjęte przez Zarząd Województwa Łódzkiego 7 lutego 2020 r. stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych wraz z analizą zgłoszonych uwag, opinii, postulatów, które posłużą do uzupełnienia i korekty dokumentu.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Sprawozdanie z konsultacji społecznych SRWŁ 2030

Tabela - zestawienie uwag

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

1 + 4 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl