Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Nabór miast do inicjatywy Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) 2021-2023 oraz zaproszenie do udziału w warsztatach „Smart City - doświadczenia i wyzwania. Wyniki ewaluacji realizacji koncepcji Smart City w krajach V4"

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu Partnerska Inicjatywa Miast na lata 2021 -2023. PIM jest jednym z projektów strategicznych zaproponowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Nabór miast do inicjatywy trwa do dnia 2 listopada br

Link do naboru:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/nabor-uzupelniajacy-do-partnerskiej-inicjatywy-miast-na-lata-2021-2023

Projekt PIM jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie wzmacnianie potencjału rozwojowego i unowocześnianie polskich miast.

Partnerem strategicznym Partnerskiej Inicjatywy Miast w edycji na lata 2021-2023 jest Bank Światowy. Eksperci z Banku Światowego nie tylko będą się dzielić specjalistyczną wiedzą i koordynować sieciową współpracę miast, ale będą także doradzać w przygotowywaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb miast w zakresie tematycznym objętym przez nową edycję PIM. Projekt ma umożliwić przedstawicielom administracji samorządowej miast, poszerzenie wiedzy i wymianę doświadczeń w zdefiniowanych obszarach problemowych, zarówno w stosunku do lokalnych wyzwań, wypracowania sposobów ich rozwiązania na poziomie lokalnym, a także przekazania wniosków i postulatów do innych szczebli administracji publicznej.

Obszary tematyczne obecnej edycji PIM:

  • Miasto cyfrowe,
  • Miasto inicjatyw PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego),
  • Miasto zielone.

Link do informacji na stronie MFIPR: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/nabor-uzupelniajacy-do-kolejnej-edycji-partnerskiej-inicjatywy-miast-na-lata-2021-2023

Ponadto, w dniu 26 października br. o godzinie 10:00, na platformie ZOOM odbędzie się warsztat pt. "Smart City - doświadczenia i wyzwania. Wyniki ewaluacji realizacji koncepcji Smart City w krajach V4".

Link do rejestracji: https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/formularz-rejestracyjny-na-spotkanie-online-smart-city-doswiadczenia-i-wyzwania-wyniki-ewaluacji-realizacji-koncepcji-smart-city-w-krajach-v4/

Agenda spotkania:

10:00 - 11:00

Prezentacja wyników badania "Ewaluacja realizacji koncepcji Smart City w państwach Grupy Wyszehradzkiej", zrealizowanego dla MFiPR przez konsorcjum Wolański Sp. z o.o., EGO s.c., LB&E Sp.z o.o.;

11:00 - 12:30

Panel ekspertów, z udziałem:

  1. Anny Cieśli (Naczelnik Wydziału Pomocy Technicznej EOG i Komunikacji, Departament Programów Pomocowych, MFiPR),
  2. Joanny Krukowskiej (Kierowniczka Działu UrbanLab Gdynia - Laboratorium Innowacji Społecznych),
  3. Bartosza Dominiaka (Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy),
  4. Roberta Bednarskiego (Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Wrocławia),
  5. Włodzimierza Łozińskiego (coFounder VOOOM).

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do zapoznania się raportem i jego wnioskami:

Link do raportu:

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/ewaluacja-realizacji-koncepcji-smart-city-w-panstwach-grupy-wyszehradzkiej-evaluation-of-the-implementation-of-the-smart-city-concept-in-visegrad-group-countries/

Więcej

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały nr XXXI/414/21 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Treść Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz informacja o udziale społeczeństwa w jej sporządzeniu wraz z informacją, w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski, a także podsumowanie, wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy, są zamieszczone na stronie www.strategia.lodzkie.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Uchwała w sprawie obwieszczenia została przyjęta przez Zarząd Województwa Łódzkiego dnia 29 czerwca 2021 r.

 

Pliki do pobrania:

1. Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego – Załącznik nr 1 do uchwały Nr 612/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

2. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 - Załącznik do Uchwały Nr XXXI/414/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r.

3. Informacja o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz o tym, w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski – Załącznik nr 2 do uchwały Nr 612/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

4. Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu – Załącznik nr 3 do uchwały Nr 612/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r.

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

5 + 2 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl