Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Agenda miejska dla UE (UAEU) jest odpowiedzią na wyzwania miejskie poprzez ustanowienie partnerstw między miastami, Komisją Europejską, innymi instytucjami i organami UE, rządami krajowymi i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak organizacje pozarządowe.

Wspólnie opracowują plany działania mające na celu:

  • poprawę istniejących regulacji w odniesieniu do obszarów miejskich i wyzwań miejskich,
  • wspieranie i ulepszanie innowacyjnych i przyjaznych dla użytkownika źródeł finansowania obszarów miejskich,
  • dzielenie się i rozwijanie wiedzy (dane, badania, dobre praktyki).

W ramach agendy miejskiej zawarto już 14 partnerstw tematycznych dotyczących tematów miejskich, które zostały określone w pakcie amsterdamskim.

W wyniku odnowienia agendy miejskiej dla UE zgodnie z parametrami przyjętymi w ramach umowy z Lublany w listopadzie 2021 r. proponuje się uruchomienie w 2022 r. dwóch nowych partnerstw tematycznych: jednego w sprawie zrównoważonej turystyki i jednego w sprawie zazieleniania miast.

Wszystkie informacje oraz formularze aplikacyjne znajdą Państwo TUTAJ.

Więcej

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w celu usprawnienia wdrażania Nowego Europejskiego Bauhausu.

Inicjatywa Nowy europejski Bauhaus łączy Europejski Zielony Ład z naszym codziennym życiem i przestrzenią życiową. Nakłania wszystkich Europejczyków do wspólnego kreowania zrównoważonych, sprzyjających włączeniu społecznemu i pięknych miejsc do życia.

Zaproszenie, zatytułowane Wsparcie dla inicjatyw lokalnych w ramach nowego Europejskiego Bauhausu, skierowane jest do małych i średnich jednostek samorządowych: poniżej 100 000 mieszkańców. Do wsparcia wybranych zostanie 20 projektów z terenu Unii Europejskiej, które promują trzy uzupełniające się wartości Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli zrównoważony rozwój, estetykę i włączenie społeczne:

  • Zrównoważony rozwój – wspieranie celów klimatycznych, obiegu zamkniętego, zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń i różnorodności biologicznej;
  • Estetyka – poprawa jakości doświadczenia i stylu wykraczających poza funkcjonalność;
  • Włączenie społeczne – promowanie wartości różnorodności, dostępności i przystępności cenowej.

Promowane będą projekty realizowane przez lokalne władze publiczne i przyczyniające się do realizacji Nowego Europejskiego Bauhausu w następujących obszarach:

  • Renowacja istniejących budynków i przestrzeni publicznych w duchu obiegu zamkniętego i neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla;
  • Zachowanie i przekształcanie dziedzictwa kulturowego;
  • Dostosowanie i przekształcenie budynków pod kątem przystępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych;
  • Rewitalizacja obszarów miejskich lub wiejskich.

Wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia elektronicznego formularza zgłoszeniowego w języku angielskim wraz z dokumentami potwierdzającymi. Informacje i formularz wniosku w ramach niniejszego zaproszenia można znaleźć pod adresem: New European Bauhaus Local Initiatives (ramboll.com).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 maja 2022 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem NEB na Polskę –
p.  Sebastianem Gojdziem (sebastian.gojdz@ec.europa.eu).

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

10 + 2 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl