Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 6 oraz art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057) oraz art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551 i 1718), informuje się:

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronach www.strategia.lodzkie.pl (Aktualności), www.rpo.lodzkie.pl (Wiadomości) oraz www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia – Konsultacje społeczne) oraz do wglądu w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, pok. 710 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza uwag dostępnego na stronach internetowych: www.strategia.lodzkie.pl (Aktualności), www.rpo.lodzkie.pl (Wiadomości) oraz www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia – Konsultacje społeczne)

W przypadku braku możliwości zgłaszania uwag i wniosków drogą elektroniczną, dopuszcza się możliwość ich przekazania, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do TPST WŁ:

  1. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

  1. w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.

Uwagi i wnioski należy zgłaszać w terminie do 26 stycznia 2022 r. od ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Informacja o przyjęciu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków, zostanie podana do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego - projekt

Załącznik do TPSTWŁ - Prognoza oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji WŁ

Więcej

Autoewaluacja sprawności instytucjonalnej gmin

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, na podstawie cyklicznych badań, skonstruował narzędzie, w postaci ankiety ewaluacyjnej, służące władzom samorządów lokalnych do dokonywania samooceny prowadzonych działań oraz gromadzenia informacji niezbędnych w procesie doskonalenia zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.

Korzystanie przez gminy z opracowanej ankiety jest bezpłatne i służy wyłącznie doskonaleniu funkcjonowania miast i gmin w Polsce.

Na podstawie analizy wypełnionych ankiet przyznawane są wyróżnienia „Gmina z inicjatywą sprawności instytucjonalnej”, gminom, które do oceny sprawności instytucjonalnej co najmniej dwukrotnie skorzystały z narzędzia ankiety ewaluacyjnej oraz poprawiły poziom sprawności, a także poziom rozwoju społeczno–gospodarczego.

Spośród gmin województwa łódzkiego, w 2021 r. wyróżniona została gmina Sędziejowice.

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

14 + 15 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl