Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Przebieg prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020

Kalendarium

 • 3 listopada 2009 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę Nr XLVII/1349/09 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.
 • W grudniu 2009 r. rozpoczęto prace nad przygotowaniem Diagnozy Stanu Województwa Łódzkiego. Diagnozę tworzyło Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy udziale departamentów merytorycznych Urzędu odpowiedzialnych za poszczególne sfery życia społeczno-gospodarczego regionu. Prace nad pierwszą wersją diagnozy zakończono w sierpniu 2010 r. zaś w grudniu 2011 r. zakończono prace nad materiałem uzupełniającym w postaci diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań przestrzennych regionu.
 • W oparciu o wnioski płynące z Diagnozy Stanu Województwa Łódzkiego, we wrześniu 2010 r. Departament Polityki Regionalnej opracował wstępną koncepcję projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, który przedstawiono w dniu 12 października 2010 r. Zarządowi Województwa Łódzkiego, a w dniu 26 października Sejmikowi Województwa Łódzkiego.
 • W związku z zintegrowanym podejściem do programowania najistotniejszych dokumentów strategicznych przez jeden podmiot, w 2011 r. podjęto decyzję o przekazaniu prac nad aktualizacją SRWŁ do Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Dzięki temu najistotniejsze dla rozwoju regionu dokumenty, a więc Strategia oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego tworzone były w jednym miejscu. Na potrzeby aktualizacji Strategii utworzono zespół roboczy składający się z pracowników Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz ekspertów Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 14 kwietnia 2011 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 571/11 powołał Naukową Radę Programową, która miała charakter doradczy przy pracach nad aktualizacją SRWŁ. Przewodniczącą Rady została prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. Współpracy z Zagranicą. W ramach Naukowej Rady Programowej powołano zespoły do sporządzenia uzupełniających analiz do diagnozy strategicznej. Zakres działania Rady obejmował także formułowanie wniosków do SRWŁ oraz opiniowanie jej kolejnych części (diagnozy, prognozy trendów, wizji i celów rozwoju, ram finansowych).
 • W ramach procesu aktualizacji SRWŁ, w okresie od maja do sierpnia 2011 r. został zorganizowany cykl szesnastu spotkań w miastach powiatowych województwa łódzkiego poświęconych roli tzw. biegunów wzrostu (miast powiatowych) w kreowaniu rozwoju regionu. W trakcie tych spotkań, skierowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, sektora przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z terenu danego powiatu, prezentowane były przesłanki aktualizacji SRWŁ oraz uwarunkowania zbliżającej się nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Celem spotkań było również zaakcentowanie potrzeby tworzenia lokalnych strategii rozwoju, które pozwolą na realizowanie projektów zintegrowanych, nakierowanych na rozwiązywanie lokalnych problemów obejmujących obszary większe niż pojedyncza gmina. W trakcie spotkań władze samorządowe wskazywały na lokalne potencjały, które zostaną uwzględnione w przyszłej strategii rozwoju województwa.
 • W okresie czerwiec-lipiec 2011 r. przeprowadzono badania ankietowe wśród wszystkich miast województwa łódzkiego, w celu zdiagnozowania ich potencjałów rozwojowych, silnych i słabych stron oraz sprawności instytucjonalnej. Wyniki badań zostały wykorzystane w pracach nad aktualizacją diagnozy strategicznej.
 • 26 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął informację na temat postępu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 w I półroczu 2011 r. Informacje półroczne na temat postępu prac nad aktualizacją SRWŁ zostały przyjęte przez ZWŁ także 24.01.2012 r. (informacja za II półrocze 2011 r.) oraz 31.07.2012 r. (informacja za I półrocze 2012 r.).
 • W dniu 28 czerwca 2011 r. Sejmik Województwa Łódzkiego (SWŁ) przyjął Uchwałę Nr XII/192/11 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. Jednocześnie straciła moc Uchwała z dnia 3 listopada 2009 r. oraz z dnia 29 czerwca 2010 r. Uchwałą nr XIX/338/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. SWŁ przyjął zmiany w harmonogramie SRWŁ, po czym uchwałą nr XXIV/459/12 SWŁ z dnia 29 maja 2012 r. po raz kolejny zostały wprowadzone modyfikacje harmonogramu aktualizacji SRWŁ. Przedmiotowe zmiany podyktowane były przedłużającymi się pracami nad dokumentami strategicznymi opracowywanymi na poziomie krajowym.
 • 4 lipca 2011 r. uruchomiono proces zbierania wniosków do aktualizacji Strategii poprzez publikację obwieszczenia Zarządu Województwa Łódzkiego o przystąpieniu do aktualizacji SRWŁ (przyjętego Uchwałą nr 972/11 ZWŁ z dnia 1 lipca 2011 r.). Obwieszczenie zostało zamieszczone w biuletynie informacji publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz w prasie o zasięgu regionalnym
 • 12 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odbyło się spotkanie konferencyjno-szkoleniowe pn. „Programowanie rozwoju lokalnego w jednostkach samorządu terytorialnego”, którego uczestnikami byli przedstawiciele władz jednostek samorządu terytorialnego regionu łódzkiego. Spotkanie to stanowiło podsumowanie cyklu konferencji w miastach – biegunach wzrostu, jak również było okazją do dyskusji nad zagadnieniami planowania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • 14 marca 2012 r.  na posiedzeniu Zarządu Województwa Łódzkiego zostały zaprezentowane wstępne założenia aktualizacji SRWŁ: wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej regionu (analiza SWOT), wizja, misja i cele rozwoju regionu oraz polityka dla obszarów funkcjonalnych.
 • W okresie marzec-kwiecień 2012 r. w Łodzi zorganizowano 3 spotkania konsultacyjne, podczas których prezentowano wstępne założenia aktualizacji SRWŁ oraz dyskutowano na temat kierunków rozwoju regionu. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele następujących środowisk: władze jednostek samorządu terytorialnego (26 marca 2012 r.), przedstawiciele przedsiębiorców (30 marca 2012 r.), organizacje pozarządowe (2 kwietnia 2012 r.). Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli także w jednym spotkaniu warsztatowym, poświęconym dyskusji nad filarem strategii dot. spójności społecznej (18 kwietnia 2012 r.). Po zakończeniu spotkań ich uczestnicy mogli zgłaszać uwagi do zaprezentowanego materiału także w  formie pisemnej.
 • 24 kwietnia 2012 r.  zaprezentowano wstępne założenia aktualizacji SRWŁ Radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 • W okresie między 18 maja a 6 czerwca 2012 r. w czterech podregionach województwa łódzkiego zostały zorganizowane robocze konsultacje wstępnych założeń aktualizowanej SRWŁ. Celem spotkań była prezentacja wyników prac nad dokumentem oraz pogłębienie debaty na temat kierunków rozwoju województwa, zainicjowanej poprzez cykl konferencji informacyjnych w marcu i kwietniu  2012 r. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, środowiska przedsiębiorców oraz sektora pozarządowego z obszaru czterech podregionów. Spotkania odbyły się: w Podregionie Wschodnim (Bełchatów) w dn. 18 maja 2012 r., w Podregionie Zachodnim (Sieradz) w dn. 31 maja 2012 r., w Podregionie Centralnym (Brzeziny) w dn. 4 czerwca 2012 r. oraz Podregionie Północnym (Łowicz) w dn. 6 czerwca 2012 r.
 • 18 czerwca 2012 r.  założenia aktualizacji SRWŁ zaprezentowane zostały na spotkaniu w Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego.
 • 3 lipca 2012 r. uczestnikom Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego w Oporowie przedstawiono wizję, misję i strategiczne cele rozwoju regionu oraz politykę dla obszarów funkcjonalnych w ramach aktualizowanej SRWŁ.
 • 31 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął jednolity tekst projektu aktualizacji SRWŁ w celu dokonania prognozy oddziaływania na środowisko.
 • 25 września 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt aktualizacji SRWŁ uwzględniający rekomendacje z prognozy oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko celem przedłożenia dokumentów do konsultacji społecznych.
 • 28 września 2012 r. w związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa Łódzkiego zwrócił się z prośbą do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi o wydanie opinii na temat projektu Strategii i załączonej do dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko. Pozytywne opinie wydały obie instytucje.
 • W okresie pomiędzy 29 września do 5 listopada 2012 r. projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany konsultacjom społecznym. W tym czasie zorganizowano spotkania otwarte w podregionach: północnym (Łowicz, 01.10.2012 r.), wschodnim (Bełchatów, 02.10.2012 r.), centralnym (Stryków, 12.10.2012) oraz zachodnim (Sieradz, 23.10.2012). Odbyły się także spotkania tematyczne z przedstawicielami organizacji pozarządowych (22.10.2012 r.) oraz środowiskiem przedsiębiorców (24.10.2012 r.).
 • 3 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałą Nr 1934/12 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji  Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • 18 grudnia 2012 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę Nr XXXI/608/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/192/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, zmienionej Uchwałą Nr XIX/338/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV459/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 r.
 • 5 lutego 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 124/13 w sprawie przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji Strategii uwzględniającej wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 29 września do 5 listopada 2012 r.
 • Również 5 lutego 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 125/13 w sprawie przyjęcia projektu Strategii, uwzględniającej wyniki konsultacji społecznych, oraz przedłożenia Sejmikowi Województwa Łódzkiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z propozycją zmiany nazwy dokumentu na Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.
 • 26 lutego 2013 r. podczas XXXIII sesji uchwałą Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego Radni IV kadencji uchwalili zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 zmieniając jednocześnie nazwę dokumentu na Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.
 • 4 kwietnia 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została opublikowana uchwała Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. przyjmująca Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Tym samym zgodnie z obowiązującym prawem 14 dni po opublikowaniu uchwały dokument nabrał mocy prawnej.

Skontaktuj się 

Nowe pole

6 + 4 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl