Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji SRWŁ 2020 z przedsiębiorcami

24 października 2012 r. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami w ramach trwających konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 (SRWŁ) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Spotkanie otworzył Pan Marszałek Witold Stępień podkreślając w swoim wystąpieniu, że rozwój regionu zależy głownie od jakości kapitału ludzkiego, kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych i społecznych w regionie. Wskazując na dominującą rolę małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze gospodarczej regionu Pan Marszałek zaznaczył, że działania samorządu województwa sprzyjać będą wzmocnieniu powiązań sieciowych oraz środowiska przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie.

Podczas spotkania zaprezentowany został, przez Panią Ewę Paturalską-Nowak, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, projekt aktualizacji SRWŁ, uwzględniający wyniki wielu spotkań i konsultacji prowadzonych na wcześniejszym etapie tworzenia dokumentu przy szerokim udziale samorządów lokalnych, środowisk gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

W trakcie dyskusji, moderowanej przez Pana Artura Stelmacha, Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, podnoszono, między innymi, potrzebę stworzenia mechanizmów, które dostosowywać będą system edukacji na poziomie średnim i wyższym do potrzeb rynku, a także wzmocnią kształcenie zawodowe. Wskazywano też na podjęcie starań zmierzających do spójnego rozwoju regionu oraz wzmacniania sfery otoczenia biznesu.

Pan prof. Tadeusz Markowski, Kierownik Zespołu Ekspertów Naukowych pracujących przy aktualizacji SRWŁ, zaznaczył, że prezentowany materiał wychodzi naprzeciw wyzwaniom rozwojowym jakie stoją przed województwem, czemu służyć ma cel nadrzędny Strategii, którym jest trwały i zrównoważony rozwój województwa oparty na optymalnym i efektywnym wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów rozwojowych regionu w zgodzie z uwarunkowaniami zewnętrznymi.

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji SRWŁ 2020 w podregionie zachodnim

23 października 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sieradzu, odbyło się spotkanie w podregionie zachodnim zorganizowane w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. W spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu podregionu zachodniego uczestniczył Pan Marcin Bugajski – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Samorządowcy podregionu zachodniego zwracali uwagę na kwestie szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju tego terenu. Podkreślali potrzebę wsparcia przemysłu rolno-spożywczego na obszarze podregionu zachodniego, w tym w szczególności sektora owocowo-warzywnego poprzez działania klastrowe oraz sieciowanie. Mówili również o konieczności podjęcia działań mających na celu bardziej skuteczne włączenie peryferyjnych obszarów województwa łódzkiego, a szczególnie gmin o najsłabszym poziomie rozwoju. Poza tym część dyskusji poświęcona była kwestiom połączenia kolejowego związanego z eksploatacją złoża Złoczew oraz planom związanym z projektem Kolei Dużych Prędkości (KDP). Samorządowcy zwrócili również uwagę na potrzebę realizacji projektów międzyregionalnych z innymi województwami.

Dyskusja o Strategii z sektorem pozarządowym

Działania na rzecz budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego są ważnym elementem konsultowanego dokumentu – podkreślił Marszałek Witold Stępień na spotkaniu z przedstawicielami sektora NGO, poświęconemu dyskusji nt. projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.

W zbliżającym się okresie programowania funduszy europejskich istotne będzie wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń związanych z rozwojem kapitału społecznego na obszarach wiejskich, w szczególności doświadczeń związanych z tworzeniem lokalnych grup działania i realizacją projektów przygotowanych przez te grupy – dodał Marszałek.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy spotkali się z autorami projektu aktualizacji Strategii 22 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, pozytywnie ocenili opracowany dokument. Wnioskowali o doprecyzowanie niektórych jego zapisów oraz większe zaakcentowanie potrzeby współpracy administracji samorządowej z sektorem NGO, w szczególności w takich obszarach jak zdrowie, edukacja, kultura i promocja marki województwa. Wskazywano, iż zasadnym jest silniejsze włączenie mieszkańców regionu w proces nie tylko konsultacji, ale także realizacji i monitorowania Strategii.

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji SRWŁ 2020 w podregionie centralnym

12 października 2012 r. w Strykowie odbyło się spotkanie konsultacyjne w podregionie centralnym zorganizowane w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu podregionu.

Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja dotycząca projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020” (SRWŁ) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W trakcie dyskusji podkreślano znaczenie opracowania diagnozy strategicznej dla trafnego wyznaczenia kierunków rozwoju. W kontekście Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (dalej: ŁOM) wskazano, iż zasadniczą kwestią dla jego rozwoju może okazać się sposób zarządzania funduszami unijnymi, które zostaną przeznaczone na wspieranie potencjałów obszarów metropolitalnych miast wojewódzkich. Wyrażono opinię, iż dzięki wdrażaniu koncepcji ŁOM możliwym stanie się podjęcie intensywnej współpracy, opartej na zasadzie partnerstwa, pomiędzy JST wchodzącymi w jego skład. Omawiano także kwestie dotyczące współpracy w ramach bipola łódzko-mazowieckiego wskazując na potencjalne obszary kooperacji: specjalistyczne działy rolnictwa, klaster medyczny, transport w powiązaniu z logistyką, łódzko-warszawski rynek pracy oraz współpraca obszarów metropolitalnych obu miast wojewódzkich. Podkreślono konieczność zapewnienia spójności pomiędzy strategią dla Łodzi, jako stolicy województwa, a SRWŁ.

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji SRWŁ 2020 w podregionie wschodnim

2 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu podregionu wschodniego.

Jednym z głównych tematów poruszanych w trakcie dyskusji były kwestie możliwości realizacji projektów z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej. Temat dróg, w szczególności dróg lokalnych, jest tematem podkreślanym przez samorządowców, co wskazuje jak duże potrzeby w tym zakresie występują wciąż w naszym województwie. Ponadto zainteresowanie budziły kwestie związane z realizacją projektów partnerskich, które zakładają konieczność zawiązywania współpracy zarówno z partnerami prywatnymi jak i między samorządami. Uczestnicy spotkania podnosili również zagadnienia związane z możliwościami rozwoju obszarów wiejskich, jak również wspierania innowacyjności.

Ponadto tematem dyskusji była relacja tworzonej SRWŁ do przyszłego programu operacyjnego. Przedstawiciele samorządów lokalnych byli zainteresowani przyszłym kształtem programu jak również zasadami na jakich będzie realizowany.

Na zakończenie spotkania uczestnicy spotkania zostali zachęceni do zgłaszania uwag do projektu dokumentu.

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji SRWŁ 2020 w podregionie północnym

1 października 2012 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu odbyły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020” (SRWŁ) dla Podregionu Północnego.

Wzięli w nich udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: łowickiego, łęczyckiego, rawskiego, skierniewickiego oraz kutnowskiego, a także Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, organizacji pozarządowych i społecznych oraz przedsiębiorcy. Urząd Marszałkowski w Łodzi reprezentowany był przez Pana Artura Stelmacha Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej oraz Panią Ewę Paturalską-Nowak Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Program spotkania obejmował przedstawienie w formie prezentacji multimedialnych zagadnień związanych z  aktualizacją SRWŁ oraz prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji SRWŁ. Przewidziano również czas na zadawanie pytań oraz wnoszenie uwag.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

W dniu 3 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałą Nr 1934/12 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji  Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje prowadzone były w dniach od 29 września do 5 listopada 2012 r. Przez cały czas trwania konsultacji projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny był na stronach internetowych: strategia.lodzkie.pl, bip.lodzkie.pl, bppwl.lodzkie.pl oraz wyłożony był do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach społecznych opublikowane zostało w prasie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego.

Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można było zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłaszania uwag dostępny na stronie strategia.lodzkie.pl oraz pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględnia wszystkie uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie trwania konsultacji zgodnie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wszystkie uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostały rozpatrzone i zostaną, zgodnie z oceną, wykorzystane do dalszych prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych

Skontaktuj się 

Nowe pole

2 + 13 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl