Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Prezentacja harmonogramu prac nad aktualizacją strategii województwa

W dniu 25 lutego 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 (SRWŁ). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele departamentów merytorycznych Urzędu i jednostek podległych oraz pan Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Na początku spotkania poinformowano o pracach zmierzających do utworzenia wewnętrznego zespołu konsultacyjnego, którego zadaniem będzie udział   w opiniowaniu i opracowywaniu dokumentów strategicznych i programowych, w tym aktualizacji SRWŁ.

Pani Ewa Paturalska-Nowak, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, przedstawiła uwarunkowania formalno-prawne aktualizacji SRWŁ oraz kierunki rozwoju województwa wynikające z przyjętych ostatnio dokumentów strategicznych i planistycznych, przede wszystkim Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Pani Paturalska zaznaczyła, iż ważnym aspektem aktualizacji SRWŁ będzie odejście od planowania sektorowego na rzecz planowania terytorialnego. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem zakłada się, iż przyjęcie zaktualizowanej SRWŁ nastąpi w II połowie 2012 r.

Na zakończenie spotkania pan Marszałek Bugajski podkreślił potrzebę zaangażowania wszystkich departamentów merytorycznych i jednostek podległych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w proces aktualizacji SRWŁ. Proces ten będzie miał szczególne znaczenie dla programowania funduszy strukturalnych UE w kolejnej perspektywie finansowej, ponieważ przewiduje się, że nowy program operacyjny dla województwa łódzkiego powinien być silnie powiązany ze strategią województwa. Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych służących finansowaniu rozwoju regionu konieczna będzie koncentracja planowanych działań strategicznych na wybranych obszarach, stąd też bardzo istotny jest aktywny udział departamentów merytorycznych w pracach zmierzających do określenia priorytetów rozwoju województwa.

 

{backbutton}