Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji SRWŁ w podregionie zachodnim

W dniu 23 października 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sieradzu, odbyło się spotkanie w podregionie zachodnim zorganizowane w ramach konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020. W spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu podregionu zachodniego uczestniczył Pan Marcin Bugajski  - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Samorządowcy podregionu zachodniego zwracali uwagę na kwestie szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju tego terenu. Podkreślali potrzebę wsparcia przemysłu rolno-spożywczego na obszarze podregionu zachodniego, w tym w szczególności sektora owocowo-warzywnego poprzez działania klastrowe oraz sieciowanie. Mówili również o konieczności podjęcia działań mających na celu bardziej skuteczne włączenie peryferyjnych obszarów województwa łódzkiego, a szczególnie gmin o najsłabszym poziomie rozwoju. Poza tym część dyskusji poświęcona była kwestiom połączenia kolejowego związanego z eksploatacją złoża Złoczew oraz planom związanym z projektem Kolei Dużych Prędkości (KDP). Samorządowcy zwrócili również uwagę na potrzebę realizacji projektów międzyregionalnych z innymi województwami.

 

{backbutton}