Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Celem przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 było przedyskutowanie z przedstawicielami samorządów terytorialnych różnego szczebla, partnerami społecznymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi interesariuszami propozycji dotyczących kierunków rozwoju województwa łódzkiego w perspektywie do 2030 roku.

Sprawozdanie, przyjęte przez Zarząd Województwa Łódzkiego 7 lutego 2020 r. stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych wraz z analizą zgłoszonych uwag, opinii, postulatów, które posłużą do uzupełnienia i korekty dokumentu.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Sprawozdanie z konsultacji społecznych SRWŁ 2030

Tabela - zestawienie uwag

Więcej

Spotkania dla jednostek samorządu terytorialnego z regionu łódzkiego zostały zorganizowane w Piotrkowie Trybunalskim, Łowiczu i Sieradzu. Z samorządowcami zainteresowanymi nową Strategią rozwoju województwa, spotkali się Wicemarszałek Zbigniew Ziemba, Członkowie Zarządu WŁ Robert Baryła i Andrzej Górczyński oraz przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ – jednostek odpowiedzialnych za opracowanie dokumentu.
Uczestnicy konsultacji zapoznali się z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej regionu. Przedstawione zostały najważniejsze wyzwania, przed którymi stanie województwo łódzkie w najbliższym dziesięcioleciu. Omówiono także cele i kierunki działań odpowiadające na wskazane wyzwania, oraz sposób ich wdrożenia i finansowania. Podsumowaniem każdego ze spotkań była dyskusja, z której wnioski zostaną przeanalizowane i wykorzystane do dalszych prac nad nową Strategią.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkań.

 

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

12 + 8 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl